Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Skarbnik

Główna treść

Skarbnik

Skarbnik Miasta i Gminy Wolbrom – Edyta Żuchowicz-Reszka

Skarbnikowi podlegają bezpośrednio:

 • Referat Rachunkowości
 • Referat Podatków i Opłat
 • Kasa

Zadania i kompetencje Skarbnika:

 1. Pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu gminy.
 2. Opracowywanie rocznych projektów budżetu gminy.
 3. Udzielanie kontrasygnaty czynnościom prawnym powodujących lub mogących powodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
 4. Informowanie Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie złożenia kontrasygnaty
 5. Opracowanie i kontrolowanie systemu rachunkowości budżetu gminy zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 6. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu oraz odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie materiałów pod obrady Sesji Rady Miejskiej w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz innych spraw pociągających za sobą zobowiązania finansowe.
 7. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy i zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza i Radzie Miejskiej.
 8. Opracowanie prawidłowego systemu obiegu dowodów finansowo – księgowych, kontrola jego przestrzegania i ponoszenie odpowiedzialności w tym zakresie.
 9. Kontrola nad Referatem Rachunkowości, Referatem Podatków i Opłat oraz Kasą.
 10. Wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.