Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Będzie kontynuacja schetynówek

Główna treść

Będzie kontynuacja schetynówek

Następcą Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych będzie nieco zmieniony, zatwierdzony przez Radę Ministrów i ogłoszony już przez wojewodów wieloletni „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zarówno Gmina Wolbrom, jak i Powiat Olkuski są w trakcie przygotowywania wniosków o dofinansowanie remontów dróg na naszym terenie z tego programu.

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Według założeń program ma przyczyni  się do powstania bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom gminnej i powiatowej sieci drogowej.

Za koordynację działań dotyczących rozwoju sieci dróg lokalnych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jest odpowiedzialny Minister Infrastruktury i Rozwoju. Zdecydowano, że dofinansowanie w ramach programu w latach 2016-2019 będzie wynosić łącznie 4 mld zł. Na realizację zadań przewidzianych w Programie jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywać dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Kwota jednorazowej dotacji nie może przekraczać 3 mln zł. Zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona. W każdym roku gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 proc. przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 proc. przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł na zadanie.

Harmonogram przyznawania dofinansowania na rok 2016 przewiduje, że  nabór wniosków przez wojewodów będzie trwał przez miesiąc od 1 do 30 października. Następnie do 30 listopada (29 dni kalendarzowych) wnioski będą rozpatrywane i oceniane przez komisje powołane przez wojewodów. Po ogłoszeniu wstępnych list rankingowych niezadowoleni z wyniku naboru będą mogli przez 2 tygodnie,  czyli do 15 grudnia składać do nich zastrzeżenia. Do 30 grudnia (kolejne 15 dni kalendarzowych) – komisje rozpatrzą zastrzeżenia i nastąpi przekazanie przez wojewodów ostatecznych list rankingowych projektów do zatwierdzenia przez ministra do spraw transportu, który ogłosi ostateczne wyniki do 20 stycznia. Do 31 stycznia zaś nastąpi zatwierdzenie i ogłoszenie przez wojewodę listy zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków.

Powiat Olkuski przy merytorycznym wsparciu Gminy Wolbrom przygotowuje obecnie wniosek o remont ciągu dróg powiatowych nr 1129K Kąpiele Wielkie – Dłużec do drogi nr 794 w km 0+000 – 3+076 oraz 1132K Kąpiołki – Poręba Dzierżna w km 1+732 – 5+642″. Całkowita wartość kosztorysowa  tego zadania wynosi  5.787.225,20 zł, z czego zgodnie z zasadami programu 50% miałaby pochodzić z budżetu Państwa, 25% z budżetu Powiatu oraz – zgodnie z podjętą w sierpniu przez Radę Miejską w Wolbromiu uchwałą intencyjną – 25% kosztów z budżetu Gminy Wolbrom. Oczywiście ostateczny koszt remontu będzie znany dopiero po ewentualnym przetargu.

Gmina Wolbrom również przygotowuje podobny wniosek o dofinansowanie z budżetu Państwa. Do przyszłorocznej „schetynówki” wybrany został  ciąg dróg gminnych nr K120637 i K120630 – od stawu w Jeżówce  do szkoły, i dalej, w stronę kościoła, aż do drogi powiatowej. Obecnie trwa dopracowywanie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku, zgodnie z wytycznymi programu, które zostały opublikowane 1. października 2015 r.

Powiązane galerie:

Schetynówka 2016 – projekt Powiatu Olkuskiego

Schetynówka 2016 – projekt Gminy Wolbrom