Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ordona

Główna treść

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ordona

Prace przy budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ordona zakończone. Firmie wykonującej zadanie – ZIEMBUD Łukasz Pałka z Czernej – pozostało jedynie wykonać prace porządkowe.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, której koszty wyniosły ok. 700 tys. złotych spowodowana była potrzebą odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu parkingu osiedlowego os. Chrobrego oraz fragmentu ulicy Ordona przez wpusty uliczne i odprowadzenie jej do pobliskiego cieku Białej Przemszy.
Uproszczony zakres robót obejmował:

– roboty ziemne;

– roboty montażowe;

– wykonanie wylotu do cieku;

– renowację nawierzchni;

– przełożenie nawierzchni parkingu;

– odmulenie i wyczyszczenie odcinka cieku.

Przypomnijmy. Dążeniem burmistrza jest, aby nowa sieć kanalizacji deszczowej zbierała deszczówkę z całego rejonu i odprowadzała ją bezpośrednio do rzeki. Wybudowana sieć powinna być wsparciem istniejącej kanalizacji, która mając określoną przepustowość nie odbierała całości deszczówki, a spływając w kierunku zachodnim zalewała część ul. Piłsudskiego. Ogłoszenie niniejszego przetargu mogło nastąpić dopiero po uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości, na końcowym odcinku tej inwestycji. Wykonanie nowej nitki kanalizacji otworzy ponadto możliwość wyasfaltowania powstałego w 2017 r. parkingu przy Os. Chrobrego.