Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w sołectwie Lgota Wolbromska w gminie Wolbrom

Główna treść

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w sołectwie Lgota Wolbromska w gminie Wolbrom

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Tytuł operacji:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w sołectwie Lgota Wolbromska w gminie Wolbrom”

Cel operacji:

Poprawa warunków życia na terenie Lgoty Wolbromskiej poprzez wybudowanie nowej infrastruktury ściekowej na długości 2 232,200 mb

Planowane efekty rzeczowe operacji:

2 232,200 mb – długość systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych

37 szt. – liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych

Okres realizacji operacji:

2018 – 2019

Całkowity koszt operacji w zł

1 405 527,30 zł

Wartość dofinansowania w zł

777 799 tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji

Program:

Działanie:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Podziałanie:

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji:

Gospodarka wodno – ściekowa