Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Chcesz pomocy w wymianie pieca? – wypełnij ankietę

Główna treść

Chcesz pomocy w wymianie pieca? – wypełnij ankietę

Przystąpienie Gminy Wolbrom do realizacji zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu KAWKA oraz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji może dać mieszkańcom Gminy Wolbrom szansę na uzyskanie znacznego dofinansowania modernizacji źródeł ciepła. Aby ubiegać się o pomoc finansową Gmina musi znać liczbę zainteresowanych udziałem w projekcie mieszkańców. Trzeba wypełnić ankietę.

W związku z niezadawalającym stanem powietrza atmosferycznego w Wolbromiu, Gmina Wolbrom ma szansę pozyskać środki na walkę z niską emisją, w tym m.in.:

  • w ramach programu KAWKA: na likwidację  lokalnych  źródeł  ciepła  tj.:  indywidualnych  kotłowni  lub  palenisk węglowych,  kotłowni  zasilających  kilka  budynków  oraz  kotłowni  osiedlowych i podłączenie  obiektów  do  sieci gazowej.  W  przypadku  likwidacji palenisk  indywidualnych  zakres  przedsięwzięcia  może  m.in.  obejmować  wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej; Realizacja wyłącznie na terenie Miasta Wolbrom w roku 2016.

Kwota  dofinansowania  wynosi  do  90%  kosztów  kwalifikowanych (w  tym  do  45% kosztów  kwalifikowanych  przedsięwzięcia  ze  środków  udostępnionych  przez NFOŚiGW w formie dotacji).

  • w ramach programu PONE: demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej oraz montaż kotłowni na węgiel (kocioł 5 generacji) lub kocioł na gaz; Realizacja na terenie Miasta i  Gminy Wolbrom.

Kwota dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych (rzeczywiste dofinansowanie wyliczane w oparciu o obowiązujące wskaźniki w WFOSiGW w Krakowie).

Mieszkaniec musi mieć zapewniony wkład finansowy własny.

Środki są przekazywane miastom na zasadzie konkursu. Ze wglądu na jego charakter Gmina musi mieć już na etapie składania wniosku listę osób chętnych do wzięcia udziału w Programie. W związku z tym zainteresowane osoby prosi się o wypełnienie Ankiety (kliknij, aby pobrać)

Ankietę można też pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (032) 6442304 wew. 307  Tadeusz Rams, Grzegorz Sypien.

Kompletnie wypełnioną i podpisaną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom pok. 107 w godzinach pracy Urzędu do dnia 25.11.2015 roku.

Jednocześnie Pragniemy zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 24.11.2015 r.  o godzinie 16.00 w sali lustrzanej  Domu Kultury w Wolbromiu. Na spotkaniu poruszona zostanie tematyka związana z możliwościami finansowania inwestycji skierowanych do osób fizycznych min. z następujących Programów:

  • KAWKA (likwidacja niskiej emisji)
  • Program Prosument „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”
  • Program RYŚ (termomodernizacja budynków jednorodzinnych)

Podczas spotkania będzie można wypełnić i złożyć wniosek o wymianę kotła.

Zapraszamy do składania ankiet i wniosków