Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Czternastego o czternastkach

Główna treść

Czternastego o czternastkach

Zgodnie z przewidywaniami burmistrza Adama Zielnika, wprowadzenie nowych standardów dotyczących organizacji pracy szkół i placówek prowadzonych przez Gminę, przynosi wymierne efekty. Styczeń 2017 r. jest pierwszym miesiącem pierwszego roku w historii naszej gminy, kiedy nie będzie konieczności wypłaty przysłowiowej 14-stki nauczycielom, ponieważ średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego było wyższe niż określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.W ciągu 2 lat udało się zejść z prawie 400 tys. zł. (styczeń 2015 r.) do 0 zł. (styczeń 2017 r.). Kwota jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2014 wypłacona dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Gminie Wolbrom, wyniosła łącznie 389 861,95 zł,  z tego  363 644,60 zł dla dyplomowanych, 21 937,53 zł dla mianowanych i 4 279,82 zł dla stażystów. Za rok 2015 kwota jednorazowego dodatku uzupełniającego  wypłacona w styczniu 2016 r. wyniosła 139 443,12 zł. – dla nauczycieli dyplomowanych 119 358,42 zł i mianowanych 20 084,70 zł. Po wstępnym dokonaniu wyliczeń średnich wynagrodzeń, Gmina Wolbrom w 2017 nie wypłaci dodatków uzupełniających dla nauczycieli na żadnym ze stopni awansu ponieważ średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego było wyższe niż określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, łącznie o ok. 145 000, zł. 
Do wzrostu wynagrodzeń nauczycieli przyczyniła się m.in.: – polityka kadrowa realizowana w szkołach przez dyrektorów;- zwiększenie ilości godzin ponadwymiarowych;- wprowadzenie zmian w regulaminie wynagradzania;- wypłata odpraw emerytalnych.Wzrosła także wysokość dodatków funkcyjnych, w tym za wychowawstwo, dodatku motywacyjnego oraz wysokość nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół.  Dzięki wdrożonym przez burmistrza rozwiązaniom nauczyciele otrzymują wynagrodzenie za faktycznie wykonaną pracę  – wypracowane godziny ponadwymiarowe lub dodatek motywacyjny, którego otrzymanie wiąże się np. z realizacją zajęć dodatkowych dla uczniów. Wysokość wynagrodzenia przypadającego średnio na etat wyniosła w 2016 r:dla nauczyciela stażysty – 2 821,85 złdla nauczyciela kontraktowego  – 3 858,95 zł dla nauczyciela mianowanego – 3 994,99 złdla nauczyciela dyplomowanego – 5 050,28 zł Czym jest jednorazowy dodatek uzupełniający, tzw. „czternastka” wyjaśnia Dorota Świerczek dyrektor Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół. – Zgodnie z art. 30 a i 30 b Karty Nauczyciela organ prowadzący jest zobowiązany do wyliczenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w prowadzonych szkołach za dany rok i porównania do średniego wynagrodzenia, o którym mówi art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.W przypadku gdy wypłacone wynagrodzenie dla nauczycieli w danym roku jest niższe od określonego w art. 30 ust. 3 należy do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający ustalony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Średnia płaca jest określona procentowo na podstawie tzw. kwoty bazowej. Poproszony o komentarz burmistrz Adam Zielnik stwierdził. – Pragnę niniejszym serdecznie podziękować całemu gronu pedagogicznemu, dyrektorom placówek oświatowych, nauczycielom, pracownikom obsługi, nauczycielskim związkom zawodowym za w pełni profesjonalne podejście do zaproponowanych przeze mnie zmian organizacyjnych w naszej oświacie w 2016 r. Dzięki Waszemu zrozumieniu, zaangażowaniu i poświeceniu jesteśmy przygotowani na reformę oświaty, która powinna odbyć się u nas płynnie, bez większych zawirowań i stosunkowo bezboleśnie.
W kolejnych dniach będziemy publikowali zamierzenia związane z organizacją naszej oświaty w związku z jej reformą.