Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Druhowie z Łobzowa posumowali 5 letnią kadencję

Główna treść

Druhowie z Łobzowa posumowali 5 letnią kadencję

Co pięć lat w jednostkach OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, mające na celu wybór nowych władz. Choć w tym roku, ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-CoV-2 postanowiono w kraju przedłużyć terminy kampanii sprawozdawczo-wyborczej do 30 września 2021r. w jednostkach OSP gminy Wolbrom, zebrania te dobiegły już końca.

Co roku w zebraniach odbywających się w każdej z 23 jednostek OSP, czynny udział brał burmistrz Adam Zielnik, który na bieżąco zapoznawał się z działalnością jednostek, ich sukcesami oraz potrzebami lokalnych społeczności. W tym roku, z uwagi na stan epidemii burmistrz ograniczył swój udział do swej macierzystej jednostki w Łobzowie.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w łobzowskiej jednostce OSP odbyło się 19 czerwca 2021 r. Z uwagi na sytuację epidemiczną uczestnicy zebranie odbywało się w maseczkach ochronnych.

Po przedstawieniu sprawozdań za rok 2020, Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP. Działając na podstawie statutu Ochotniczej Straży Pożarnej, Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze dokonało wyboru nowego Zarządu:

 • Aleksander Maślisz – prezes
 • Roman Haberka – naczelnik
 • Mirosław Chaberka – zastępca naczelnika
 • Urszula Plata – sekretarz
 • Beata Haberka – skarbnik
 • Stanisław Pasich – członek zarządu
 • Waldemar Maślisz – członek zarządu
 • Paweł Binkiewicz – członek zarządu

Komisję rewizyjną tworzą:

 • Grzegorz Haberka – przewodniczący komisji
 • Mieczysław Sularz – członek komisji
 • Grzegorz Pluta – członek komisji

Zgodnie ze sprawozdaniem prezesa dh Aleksandra Maślisza, podczas 5-letniej kadencji, przeprowadzono szereg działań, które usprawniły działanie jednostki w każdym zakresie oraz stworzyły zgrany zespół druhów, który nie tylko tworzył dobrą atmosferę w jednostce, ale też wielokrotnie wspomagał w różnych działaniach członków zarządu.

Jak przedstawiono w sprawozdaniu z działalności zarządu OSP w Łobzowie za lata 2016-2021, Zarząd jak również komisja rewizyjna wybrane w dniu 21.02.2016 r. przez całą kadencję pracowały w niezmienionym składzie. Działały w oparciu o statut oraz plan działalności i budżet zatwierdzany w poszczególnych latach trwania kadencji. Zarząd odbył 19 posiedzeń oraz 10 zebrań komisji rewizyjnej. Na zebraniach omawiano bieżące sprawy działalności jednostki oraz podejmowano decyzje z tym związane i mające istotny wpływ na jej prawidłowe funkcjonowanie.
Bolesną stratą dla jednostki było odejście na wieczną służbę dh Zdzisława Haberki. Pamięć niezwyle oddanego jednostce druha, pełniącego przez 30 lat funkcję naczelnika jednostki i 50 letnią służbą w szeregach OSP, zebrani uczcili minutą ciszy.

Olbrzymim wydarzeniem dla jednostki była przebudowa i rozbudowa tutejszej remizy. W jej murach, dzięki staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom i jednocześnie druha jednostki – Adama Zielnika, w strażnicy, w 2019 roku kosztem prawie 2 mln. złotych powstało Centrum Turystyki i Rekreacji. W rozbudowanej placówce powstało nowe zaplecze kuchni z magazynem kuchni ulokowanym w dobudowanym przyziemiu. Na najwyższej kondygnacji powstał taras widokowy. W poddaszu przebudowanego całkowicie dachu znalazły się pomieszczenia biblioteki z czytelnią, świetlicy, siłowni i izby pamięci o pow. 80 m2. Z myślą o osobach niepełnosprawnych, do komunikacji między piętrami zamontowana została winda osobowa. Zmodernizowana remiza stała się miejscem tworzenia nowych form zagospodarowania czasu wolnego, promocji wypoczynku oraz zdrowego trybu życia nie tylko dla ochotników, ale także mieszkańców Łobzowa i okolic.
Izbia pamięci, czy też muzeum historii łobzowskiej OSP, powstaje dzięki mozolnej pracy trójki zapaleńców w osobach: dh Beata Haberka, dh Roman Haberka, dh Mirosław Chaberka. Dzięki nim zdołano zgromadzić już wiele eksponatów z lat 30, 50, 70, 80 ubiegłego wieku. Pozyskano też kompletny mundur galowy z lat 50 ubiegłego wieku należący po nieżyjącym już druhu Janie Rogalu. W zbiorach jest również stary, pochodzący z 1935 roku, używany jeszcze do niedawna podczas ważniejszych uroczystości sztandar jednostki. Obecnie w/w druhowie czynią starania o pozyskanie środków zewnętrznych niezbędnych do uruchomienia strażackiego muzeum.

Licząca 96 lat jednostka OSP w Łobzowie duże nadzieje pokłada w młodzieży. Z tą myślą w 2017 roku powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a jej opiekunem jest inicjator dh Mirosław Chaberka. Pomysł utworzenia drugiej w gminie MDP okazał się sukcesem. Zapisało się do niej 17 osób i od samego początku grupa aktywnie uczestniczy w życiu jednostki. Podczas walnego zgromadzenia troje nowo wstępujących druhów w szeregi MDP złożyło ślubowanie. Są nimi: Izabela Chłosta, Tymoteusz Haberka oraz Antoni Patela. Po ślubowaniu nowi druhowie otrzymali pamiątkowe statuetki. Nowymi członkami jednostki zostali ponadto: Urszula Plata, Karolina Haberka i Bartosz Kiwior.
Ważnym tematem dla Zarządu jednostki były szkolenia. W miarę możliwości i wolnych miejsc na organizowanych przez PSP kursach udoskonalających, w ostatnim czasie, kurs podstawowy I stopnia uprawniający do wyjazdów alarmowych przeszli: dh Beata Haberka, dh Grzegorz Haberka, dh Piotr Różański i dh Patryk Kozieł.

Obecnie jednostka dysponuje średnim samochodem gaśniczym, który wyposażony jest w niezbędny sprzęt służący do wykonywania swoich zadań niezależnie od zagrożenia czy sytuacji do jakiej zostałby skierowany. Problemem jest brak sprawnego pojazdu osobowego. Druhowie złożyli wniosek do p. Burmistrza o wymianę wysłużonego i stale psującego się samochodu osobowego marki VW na nowy typ tego samego przeznaczenia.

Szanowni goście, drodzy druhowie, kończąc chciałbym serdecznie podziękować władzom gminy na czele z Panem Burmistrzem Adamem Zielnikiem, przede wszystkim za piękną remizę, radnemu miejskiemu Zdzisławowi Pasichowi, pracownikom UMiG za wspieranie naszych działań. Liczę, że nasza współpraca w tym roku będzie również owocna jak w latach ubiegłych – dziękował w swym sprawozdaniu prezes dh Aleksander Maślisz.