Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gmina nie dostanie środków na pomoc dla kombatantów

Główna treść

Gmina nie dostanie środków na pomoc dla kombatantów

Urząd do Spraw Kombatantów poinformował w specjalnym piśmie, że w roku 2014 nie przewidziano środków, które zwykle przekazywano gminom na pomoc dla kombatantów i innych osób uprawnionych udzielanych dotąd poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej. Zapewniono jednak, że „mimo braku środków nie zostaną pominięte najistotniejsze potrzeby kombatantów”. Uprawnieni mogą prosić o pomoc bezpośrednio Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W zamian za niezapewnienie tradycyjnej pomocy finansowej dla potrzebujących kombatantów i represjonowanych Urząd ds. Kombatantów i Represjonowanych przypomina, że „w związku z wynikającym z postępującego wieku  wzrostem potrzeb środowiska kombatanckiego należy zwrócić szczególna uwagę na przepisy prawa stanowiące, iż kombatanci i inne osoby uprawnione maja prawo korzystać z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach opieki społecznej i korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także do przyjęcia przez lekarzy specjalistów bez skierowania do lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego”.

Jak zapewnia w swoim piśmie dyrektor Gabinetu Kierownika Urzędu Jacek Dziuba: „Kombatanci i inne osoby uprawnione, znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu www.udskior.gov.pl”.

Ewa Barczyk