Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Decyzja w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Główna treść

Decyzja w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r. nr140, poz. 1481),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r., nr 225, poz. 1635),
  • ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (na prawach wyłączności) – do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy-BOI – pokój nr 1

UWAGA:
Wniosek należy złożyć na miesiąc przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

Załączniki:

  • mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z zakreślonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego,
  • plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem drogi, której dotyczy wniosek,
  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
  • opinia Referatu Planowania Przestrzennego zatwierdzająca formę (kształt i estetykę) ewentualnego punktu sprzedaży.

Opłaty:

zwolnione od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni.

UWAGA:
Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta – pokój nr 1

Uwagi:
W przypadku braku kompletów wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).

Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Wydział / Referat odpowiedzialny:
Wydział Techniczno – Inwestycyjny / Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
TEL. 644-23-04, 644-23-20 wew. 322 FAX. 644-22-88

Załączniki: Wniosek o wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (na prawach wyłączności) (plik PDF, rozmiar 133kB)