Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja

Główna treść

Informacja

Informacja Komisji Konkursowej:

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na:

  • wspieranie w prowadzeniu działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom
  • wspieranie w realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  • wspieranie realizacji zadania w zakresie programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu

informuje, iż otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.12.2013 r. o godz. 10.00 w pok. 215 Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu. Zgodnie z § 5 Regulaminu pracy komisji konkursowej oferenci mogą uczestniczyć w części posiedzenia dotyczącej otwarcia ofert.

Przewodniczący Komisji
Zbysław Owczarski