Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja MOPS

Główna treść

Informacja MOPS

Nikt nie ma prawa bić ani poniżać najbliższych. Przemoc domowa nie jest tylko wewnętrzną sprawą rodzinną ale jest przestępstwem ściganym przez prawo.

Każdy z nas może mieć wpływ na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wystarczy tylko przerwać „zmowę milczenia” wobec zjawiska przemocy domowej, nie akceptować zachowań agresywnych wobec najbliższych. W wielu przypadkach można powstrzymać przemoc wobec członków rodziny, dzieci dzięki wczesnej interwencji sąsiadów, znajomych, rodziny. Właściwa i odpowiedzialna reakcja otoczenia pozwoli instytucjom zajmującym się pomaganiem dotrzeć do osób, które tej pomocy potrzebują.

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, widzisz dziecko krzywdzone przez dorosłych nie bądź obojętny na ich krzywdę – REAGUJ !

Każdy potrzebujący pomocy może uzyskać ją w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu (tel. 32 644 10 75), w Komisariacie Policji w Wolbromiu, jeśli niepokój wzbudza sytuacja dziecka można powiadomić także Sąd Rejonowy w Olkuszu (nawet anonimowo), szkołę.

Na terenie Miasta i Gminy Wolbrom działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy MOPS Wolbrom (codziennie przyjmują: referent do spraw uzależnień, pracownik socjalny).

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą otrzymać kompleksową pomoc w Punkcie Informacyjnym dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie mieszczącym się w budynku MOPS Wolbrom. W Punkcie bezpłatnych porad udzielają: psycholog (2 razy w miesiącu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu), prawnik (wtorek 10.00-12.00), pracownik socjalny (czwartek 13.00-15.00).

W celu wzmocnienia opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w Punkcie organizowany jest w ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30 – 16.30 trening umiejętności wychowawczych prowadzony przez psychoterapeutę.

Można także skorzystać z pomocy w formie wsparcia asystenta rodziny. Asystent rodziny to pomocnik, mediator, doradca, który ma wspierać i aktywizować rodziny poprzez zmianę stosunku do własnej sprawczości, pokonywanie trudności życiowych zwłaszcza dotyczących opieki i wychowania dzieci.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu działa również Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień, odbywają się zajęcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie (środa 15.00 – 19.00, czwartek 16.00 – 20.30).

Pomoc można uzyskać również w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu – konsultant ds poradnictwa specjalistycznego i organizacji interwencji kryzysowej przyjmuje w godz. 7.00 – 15.00 (pok. nr 20, tel. 32/ 643 39 41 wew.21).