Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o projekcie Status: Aktywny 30+

Główna treść

Informacja o projekcie Status: Aktywny 30+

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z Chrzanowską Izbą Gospodarczą i Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. realizuje projekt pn.„ Status: Aktywny 30+”. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obszar realizacji projektu obejmuje następujące powiaty:
chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r.- 30.09.2022 r.

Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu – osoba w wieku 30 lat lub więcej, pozostająca bez pracy (osoba bierna zawodowo lub bezrobotna), zamieszkująca i/lub ucząca się , zgodnie z Kodeksem Cywilnym, na terenie woj. małopolskiego oraz należącą do co najmniej jednej z poniższych grup: osoba z niepełnosprawnością, osoba powyżej 50 roku życia pozostająca bez zatrudnienia, kobieta, osoba o niskich kwalifikacjach, osoba długotrwale bezrobotna, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem).

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

 • diagnoza aktualnej sytuacji społecznej oraz edukacyjno- zawodowej Uczestników Projektu – opracowanie IPD – Indywidualnego Planu Działania – dla każdego Uczestnika Projektu (UP) przez doradcę zawodowego
 • wsparcie motywacyjne – poradnictwo psychologiczne, poradnictwo i wsparcie w zakresie organizacji opieki nad osobą zależną
 • pośrednictwo pracy,
 • zatrudnienie wspierane i wspomagane,
 • warsztaty interpersonalne ,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z elementami programu „SPADOCHRON”,
 • szkolenia / kursy,
 • staże zawodowe ,
 • stypendia szkoleniowe i stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu Uczestników Projektu na spotkania z doradcą zawodowym (dla średnio 126 UP), warsztaty, szkolenia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie odbywania szkoleń i kursów, stażu.

Biura Projektu – wydzielone do realizacji projektu:

a) Towarzystwo Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, mieszczące się przy ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów woj. małopolskie, tel.: 32-645-18-98,
w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 16:00

b) Chrzanowska Izba Gospodarcza, mieszczące się przy ul. Rynek 16, 32-500 Chrzanów woj. małopolskie, tel.: 32-754-15-65,
w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu

c) Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. mieszczące się przy ul. Grunwaldzkiej 5, 32-500 Chrzanów woj. małopolskie, tel.: 32-645-19-68,
w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.

Szczegółowe informacje związane z projektem znajdują się na stronach:

www.tozch.edu.pl
www.armz.pl