Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jan Turek o podatkach – cz.II

Główna treść

Jan Turek o podatkach – cz.II

Kilka dni temu publikowaliśmy tekst skarbnika MiG Wolbrom Jana Turka na temat zawiłości podatku rolnego. Dziś kolejna część dywagacji – tym razem Jan Turek pisze m. in. o ulgach, odroczeniach i ściągalności:

W sprawozdaniach finansowych gmina co kwartał musi wykazać, jakie są skutki w uzyskiwanych dochodach z tytułu obniżenia górnych dopuszczalnych stawek podatkowych a także z tytułu innych zwolnień czy ulg oraz umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia podatku na raty bądź odroczenia terminu zapłaty. Na 30 września 2013r. przedstawiało się to jak poniżej:

  1. Skutki obniżenia  przez radę gminy górnych stawek
    Łącznie 2.324.557 zł z tego:
  • podatek od nieruchomości 1.640.323 zł (osoby prawne 842 tys. zł, osoby fizyczne 798 tys. zł)
  • podatek rolny 204.889 zł ( osoby prawne 2 tys. zł, osoby fizyczne 203 tys. zł)
  • podatek od środków transportowych 479.345 zł (osoby prawne 30 tys. zł, osoby fizyczne 449 tys. zł).

Takie są ubytki w dochodach za III kwartały bieżącego roku z powodu obniżenia przez radę gminy górnych dopuszczalnych stawek. Łatwo obliczyć, że za cały rok łącznie ubytki te wyniosą około 3.099.400 zł (wystarczy każdą liczbę podzielić przez 3 a potem pomnożyć przez 4).

2. Skutki wynikające z innych zwolnień uchwalonych przez radę gminy dotyczą wyłącznie podatku od nieruchomości i na 30 wrzesień wyniosły 90.275 zł (osoby prawne 83 tys. zł, osoby fizyczne 7 tys. zł). Rocznie będzie to kwota ok. 120.300 zł. Rada gminy zwolniła nieruchomości zajęte na potrzeby prowadzenia działalności kulturalno – oświatowej, na świetlice, instytucje kultury, ochrony przeciwpożarowej, sportu, pomocy społecznej, grunty rekultywowane itp.

3. Skutki z tytułu umorzeń zaległości podatkowych przez Burmistrza
Łącznie 13.527 zł z tego:

  • w podatku od nieruchomości 5.787 zł
  • w podatku rolnym 5.626 zł
  • w podatku leśnym 22 zł
  • od środków transportowych 2.092 zł

Wszystkie umorzenia dotyczyły osób fizycznych.

4. Do 30 września Burmistrz odroczył bądź rozłożył na raty łącznie 5.653 zł podatków z tego 3.293 zł podatku od nieruchomości i 2.360 zł podatku rolnego. Cała suma dotyczy osób fizycznych.

Jaka jest „ściągalność” podatków w naszej gminie?
W tym celu należy posłużyć się wykonaniem za cały rok bowiem sprawozdanie za III kwartały nie daje tak precyzyjnego obrazu. Podstawą obliczeń ściągalności będzie rok 2012.

1. Podatek od nieruchomości
Na ogólny przypis 7.912.484 zł zaległości wyniosły 429.016 zł tj. 5,4%. Oznacza to, że ściągalność tego podatku wynosi 94,6%. Jest to wysoki wskaźnik. Należy tu jednak zauważyć, że ściągalność tego podatku od osób fizycznych wynosi 91,2% a osób prawnych 96,1%.

2. Podatek rolny
Roczny przypis 948.181 zł zaległości 66.366 zł tj. 7%. Ściągalność tego podatku wynosi zatem 93% i w całości dotyczy osób fizycznych.

3. Podatek od środków transportu
Roczny przypis 1.387.222 zł zaległości 178.485 zł tj. 12,9% czyli ściągalność tego podatku wynosi 87,1% i  prawie w całości dotyczy osób fizycznych.

4. Podatek leśny
Przypis 62.957 zł zaległości 3.003 zł tj. 4,8%, tak więc ściągalność wynosi tu 95,2%.

Dla wszystkich w/w podatków organem podatkowym i egzekucyjnym jest Burmistrz. Najniższą ściągalność ma podatek opłacany w tzw. karcie podatkowej, bo zaledwie 52,3% lecz podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy

Za rok 2012 gmina „ściągnęła” 58.115 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Jan Turek