Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Adama Zielnika

Główna treść

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Adama Zielnika

W dniu 29 czerwca 2021 roku odbyła się jedna z najważniejszych w roku – sesja absolutoryjna, której tematami wiodącymi były raport o stanie Gminy, udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania, zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy. W związku z epidemią koronawirusa posiedzenie Rady Miejskiej odbyło się w sali Domu Kultury z zachowaniem podwyższonych standardów bezpieczeństwa.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta i Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Miejskiej raport o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej. Po przedstawieniu raportu, radni Rady Miejskiej udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom Adamowi Zielnikowi wotum zaufania za 2020 rok (14 głosami „za” przy 6 głosach przeciwnych z Klubu Radnych PiS: Radosław Kuś, Agata Kamionka, Monika Krzywańska, Marek Ciepał, Ireneusz Mudyń, Czesław Gbyliczek).

W kolejnych punktach porządku obrad Rada Miejska zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020r., sprawozdaniem finansowym gminy za 2020r., informacją o stanie mienia gminy, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy i pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020r. Uchwała Nr XXXVII/329/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 został przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za”.

Również, jednogłośnie 20 głosami „za” radni Rady Miejskiej udzielili Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi absolutorium za 2020 rok, co oznacza, że wykonanie budżetu za rok 2020 było zgodne z planem i zasadami obowiązującymi samorządy.
Po udzieleniu absolutorium, radni Uchwałę nr XXXVII/330/2021 przyjęli oklaskami na stojąco, okazując tym samym podziękowania i gratulacje Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi oraz Skarbnikowi Edycie Żuchowicz-Reszce.

Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu! Ze swojej strony, ale również w imieniu Prezydium Rady Miejskiej składam Panu serdeczne gratulacje z uzyskania wotum zaufania, przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy, ale przede wszystkim udzielenia absolutorium dla Pana. Składam również gratulacje dla Pani Skarbnik, ponieważ jest Pani niezbędnym elementem do właściwego funkcjonowania Gminy Wolbrom. Wszyscy poznaliśmy Pani „żelazną rękę”- jeżeli chodzi o finanse. Gratuluję Panu Burmistrzowi sprawnego zarządzania Gminą. Myślę, że to zaangażowanie i chęć rozwoju naszego samorządu, a przede wszystkim podnoszenia komfortu mieszkańców, było i jest dla Pana priorytetem. Wszystkiego dobrego – życzył Przewodniczący RM Bartłomiej Żurek, który następnie wspólnie z Wiceprzewodniczącymi Rady radną Ewą Kazimierską oraz radnym Arturem Pajkiertem wręczyli okazałe bukiety kwiatów Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi oraz Skarbnik Edycie Żuchowicz-Reszce.

Serdecznie dziękuję za kolejne wyrazy zaufania, uznania, docenienia naszej pracy. Serdecznie dziękuję za współpracę, zwłaszcza w tak trudnym roku jakim był rok 2020, kiedy pandemia była dla nas kompletnym zaskoczeniem i wielką niewiadomą. Nie wiedzieliśmy jak to wszystko się rozwinie i jak będzie to funkcjonowało i jak we wszystkim tym będziemy musieli się odnaleźć. Za nami trudny rok, bardzo trudny rok, ale dzięki współpracy, zrozumieniu i motywacji udało nam się dosyć „suchą stopą przez wzburzone wody przejść”. Serdecznie dziękuję za współpracę, dziękuję serdecznie Radzie na czele z Prezydium, z Panem Przewodniczącym. Na pana ręce składam podziękowania dla Radnych, serdecznie dziękuję za te uchwały. Liczę, że tą pracą zasłużę na zaufanie całej Rady.

Serdecznie dziękuję moim współpracownikom, poczynając od prezesów, dyrektorów, aż na sprzątaczkach kończąc w urzędzie i we wszystkich instytucjach. Jest to praca zespołowa, wymaga współpracy, kooperacji, zaangażowania wielu ludzi. Tak symbolicznie składam życzenia na ręce Pana Sekretarza dla pracowników i współpracowników, Pani Skarbnik, serdecznie dziękuję mojemu Społecznemu Doradcy – Pani Bożenie za zaangażowanie i pomoc a przede wszystkim za cierpliwość dla mojej skromnej osoby. Moi drodzy jesteśmy w połówce kolejnego roku, też trudnego. Stało się, jak się stało. Co będzie dalej, nie wiadomo. Natomiast doświadczenie podpowiada jedno, że w tak trudnych czasach i przed tak dużymi wyzwaniami – albo będziemy się trzymali razem, albo przegramy osobno! Różnice zdań są w demokracji normą, różnice poglądów są normą, stanowią o sile demokracji, i jeśli byśmy myśleli tak samo, oznacza to, że nikt z nas by nie myślał, tak naprawdę. To jest oczywiste, potrzebne, konstruktywne i budujące. Natomiast też bardzo istotne jest, aby ta filozofia działała we wszystkich kierunkach i też żebyśmy szukali rozwiązań na każdy problem, a nie szukali problemu na każde rozwiązanie, bo to do niczego dobrego nie prowadzi – podkreślił Burmistrz Adam Zielnik.
Na zakończenie przemowy jeszcze raz podziękował za zaufanie i docenienie. – Jest to motywujące i budujące. Pracujemy dalej, bo ostatecznie mieszkańcy będą nas rozliczali z tego co po sobie zostawimy i jakie problemy rozwiążemy, a nie o jakich będziemy dyskutowali, albo będziemy stwarzali, bo to nikogo tak naprawdę nie interesuje – zakończył.

Z racji rozpoczynającego się sezonu urlopowego Adam Zielnik złożył każdemu życzenia spełnienia swoich planów urlopowych i wakacyjnych, czy na miejscu, czy na wyjeździe. Prosił przy tym, aby uważać na siebie, na kwestie zdrowotne związane z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu koronawirusa.