Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jest 13. chętnych na budowę chodnika w Brzozówce

Główna treść

Jest 13. chętnych na budowę chodnika w Brzozówce

Do ogłoszonego przez Gminę Wolbrom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi gminnej K120588K w miejscowości Brzozówka” – etap II i III, przystąpiło aż 13 oferentów.

Bezpośrednio przed otwarciem złożonych ofert poinformowano, iż na realizację niniejszego zadania Gmina Wolbrom zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 984 tys. złotych. Po otwarciu ofert okazało się, że kwoty niższe od wymaganej zadeklarowały firmy: P.P.H.U. BUD-RYS z cenę 900.071,84 zł. i FUHiP IVA – 960.185,03 zł. Oferty pozostałych uczestników przetargu opiewały na kwoty od 1.068.666,26 zł. do 1.905.392,00 zł. O tym, która oferta zostanie wybrana będzie wiadomo po zakończeniu postępowania przetargowego. 

Zakres robót w ramach zadania powyższgo zadania przewiduje w szczególności:

Budowę II i III etapu chodnika na odcinku około 940 m. wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 120588K w Brzozówce. Zakres obejmuje roboty przygotowawcze, roboty ziemne, budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodnika, nawierzchnię drogi z asfaltobetonu, roboty wykończeniowe. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2021 r.