Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane!

Główna treść

Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane!

Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „Nad Białą Przemszą” jest jednym z głównych działań stowarzyszenia. Dlatego też LGD przystąpiło do realizacji projektu grantowego pt. „Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej obszaru, w szczególności opartej o lokalne tradycje” w Biurze LGD w Wolbromiu nastąpiło podpisanie umów o powierzenie grantu z przedstawicielami organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD „Nad Białą Przemszą”.

Celem realizowanego projektu grantowego jest stworzenie warunków do aktywizacji mieszkańców obszaru działania LGD „Nad Białą Przemszą” poprzez Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej obszaru LGD i zapobieganiu negatywnym zjawiskom w sferze społecznej.

W ramach projektu grantowego realizowanych będzie 3 zadania na łączną kwotę 96 912,00 zł.

Dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem LGD „Nad Białą Przemszą” realizowane będą następujące zadania:

  1. Stowarzyszenie Edukacyjne SOWA – „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w Gminie Wolbrom”
  2. Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach – „Bliżej Tradycji”
  3. Stowarzyszenie Skałka – „Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej animowane przez Stowarzyszenie Skałka na obszarze Miasta Bukowno przez organizację 6 imprez kulturalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia do ich przeprowadzenia”

Są to już kolejne środki finansowe spośród 10 mln złotych przewidzianych na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), które dofinansują obszar działania LGD „Nad Białą Przemszą”.

Serdecznie gratulujemy i wierzymy, iż pozyskane środki przyczynią się do zwiększenia aktywizacji mieszkańców.