Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu oraz Starosty Olkuskiego do Mieszkańców Powiatu Olkuskiego kierowanych do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

Główna treść

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu oraz Starosty Olkuskiego do Mieszkańców Powiatu Olkuskiego kierowanych do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

WAŻNE ZMIANY! W związku z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 roku, dodanym rozporządzeniem z dnia 23.10.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1871), osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku wirusa SARS-CoV-2,

chyba że skierowanie na test nastąpiło za pośrednictwem systemu, o którym mowa w § 2 ust. 13 pkt 1 tj. podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w tym opiekę zdrowotną w izolatorium, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego stanowiącego moduł Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 prowadzonego przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Okres obowiązkowej kwarantanny, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego z dnia 6 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 607) wynosi 10 dni.
Oznacza to, że automatycznie w systemach teleinformatycznych, osoby skierowane do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 są objęte kwarantanną.
(Kwarantanna w tym przypadku nie jest nakładana przez Inspekcję Sanitarną, wynika z obowiązujących przepisów prawa)

WAŻNE!
Ujemny wynik testu nie zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny.
Osoba u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta ostała skierowana do izolatorium lub została poddana hospitalizacji.