Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konsultacje ruszyły

Główna treść

Konsultacje ruszyły

Pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Wolbromia w sprawie powołania nowej jednostki organizacyjnej Gminy Wolbrom co prawda nie zgromadziło tłumów, ale było bardzo merytoryczne. Przybyli na spotkanie sygnalizowali potrzebę odbudowy wspólnoty i społecznych działań lokalnych. Idea powołania jednostki Miasto Wolbrom spotkała się z aprobatą.

Doświadczenie uczy, że na podobne spotkania chodzą osoby zaangażowane społecznie i zainteresowane wspólną działalnością. Dlatego nie dziwi, że wszyscy przybyli na pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie powołania do życia nowej jednostki organizacyjnej pn. Miasto Wolbrom zgromadziło osoby przygotowane merytorycznie i chętne do dyskusji. W rzeczowej atmosferze dopytywano zatem o szczegóły prawne, możliwości działania i środki, jakimi będzie dysponowała nowa jednostka. Wyjaśnień udzielali burmistrz Adam Zielnik – który podkreślał, że bardzo zależy mu na ożywieniu działań społecznych w mieście, a także pomysłodawca projektu Dariusz Gorgoń, przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu, który objaśniał zasady wyboru i funkcjonowania Rady Miasta.

Zebrani dowiedzieli się zatem, że Miasto Wolbrom w ramach nowej jednostki będzie reprezentowane przez 16-osobową Radę Miasta, wybraną w powszechnych wyborach (po dwóch z każdego obecnie funkcjonującego miejskiego okręgu wyborczego). Osoby te – radni miasta Wolbrom – będą decydowali o przeznaczeniu funduszu miejskiego, który został obliczony przez analogię do istniejących funduszy sołeckich, na kwotę ok. 150 tys. zł rocznie. Rada będzie też organem doradczym i opiniodawczym dla władz Gminy. Rada Miasta wybierze zarząd, na czele którego stanie przewodniczący, a pomagać mu będą zastępca przewodniczącego, sekretarz i  członek zarządu. Będzie też działała komisja rewizyjna. Rada, w konsultacji ze swoimi wyborcami, będzie raz w roku decydowała o wyznaczeniu celów, na które będą wydatkowane środki z funduszu miejskiego.

Burmistrz Zielnik podkreślił, że chciałby, aby od przyszłego roku zmieniły się zasady przeznaczania środków z funduszu sołeckiego. – Dotychczas fundusz sołecki był przeznaczany przeważnie na wkład własny wsi w duże przedsięwzięcia, np. remonty w szkołach, budowę chodników, remonty w remizach. Chciałbym, aby wieś przeznaczała środki budżetowe, którymi może dysponować na drobne bieżące potrzeby typu przycięcie krzewów, czy drobne naprawy, abym nie musiał angażować się osobiście w realizację takich mniejszych przedsięwzięć. Duże zadania będzie prowadziła Gmina i będzie o nich decydował burmistrz – tłumaczył Adam Zielnik. – Podobnie byłoby z funduszem miejskim, jeżeli dojdzie do powołania jednostki Miasto Wolbrom – aktywni mieszkańcy będą mogli zdecydować jakie pilne doraźne potrzeby trzeba zaspokoić w zakresie „swoich” środków budżetowych. Burmistrz zapewnił, że jeżeli inicjatywy będą na to zasługiwały, to już dziś deklaruje, że uzyskają dodatkowe wsparcie w postaci dodatkowych środków z budżetu w wysokości równej wkładowi z funduszy sołeckich czy miejskich.

Podczas spotkania pojawiły się też wątpliwości, czy nowy twór jest potrzebny i czy spełni swoje zadanie w sytuacji znacznego zróżnicowania potrzeb mieszkańców poszczególnych części miasta. – Za ogół mieszkańców będzie decydowała kolejna reprezentacja, czy to ma sens? Przecież mamy już swoich przedstawicieli  w Radzie Miejskiej…  – argumentował jeden z obecnych na spotkaniu. –Ile to będzie kosztowało? – pytał ktoś inny. Czy nie byłoby lepiej udostępnić stałej platformy konsultacyjnej, gdzie mieszkańcy mogliby zgłaszać swoje pomysły i projekty ważne dla lokalnej społeczności? – interesował się kolejny…

– Dla mnie ważne jest, żeby zaangażować jak największe grono osób we wspólne działania. Jak przypomniał jeden z uczestników spotkania – kiedyś ludzie, dobrowolnie czy z przymusu, uczestniczyli w tzw. czynach społecznych – wyjaśniał Adam Zielnik –  Dzięki temu byli w jakiś sposób gospodarzami swojego terenu, czuli się odpowiedzialni za własne dzieła i inicjatywy. Mamy doświadczenie, na podstawie dobrze funkcjonujących wspólnot mieszkaniowych, że warto powierzać ludziom odpowiedzialność za ich otoczenie. Bez tego poczucia własnego wpływu na rzeczywistość każdy tylko oczekuje i wymaga. Nie ma więzi wspólnotowej, ani potrzeby odpowiedzialności za dobra publiczne… Obecnie Gmina Wolbrom realizuje budżet przygotowany jeszcze w ubiegłej kadencji przez naszych poprzedników, następny będzie już inny – będzie to pierwszy w Gminie Wolbrom budżet zadaniowy, opracowany całkowicie przez aktualne władze i uchwalony przez radnych – tłumaczył Zielnik – Myślę, że będzie to doskonały impuls do większej aktywności społecznej, zarówno mieszkańców wsi, jak i miasta, które do tej pory było trochę „uśpione”. Liczę, że to co wspólnie zbudujemy, będzie trafiało dokładnie w potrzeby i oczekiwania społeczne – dodał burmistrz.