Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku

Główna treść

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku

Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej nastąpiło w dniu 15 stycznia 2018r. i trwa ona na terytorium państwa od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018r. Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym w art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2017r., poz. 1430 z późn. zm.)

Kwalifikację wojskową dla osób podlegających obowiązkowi stawiennictwa, zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na terenie miasta i gminy Wolbrom, przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Olkuszu w dniach 03 – 06 kwiecień 2018 r.

Siedziba komisji: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Fr. Nullo 29, 32-300 Olkusz

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.,2. mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,3. osoby urodzone w latach 1997-1998, które:•  zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,•  zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,4. kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub innych kierunków, np. farmacja, pielegniarstwo5.osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się.Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):•                     dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,•                     dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,• dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po  14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej – kategoria zdolności „B” nie są przenoszone do rezerwy aż do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu do kategorii zdolności „A”, „D” lub „E”.