Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowa droga łącząca drogę wojewódzką nr 794 w Zabagniu (ul. Czarnoleska) z Lgotą Wolbromską

Główna treść

Nowa droga łącząca drogę wojewódzką nr 794 w Zabagniu (ul. Czarnoleska) z Lgotą Wolbromską

Nowa droga łącząca ul. Czarnoleską w Zabagniu z Lgotą Wolbromską

Jesienią 2022 roku zakończyła się budowa kolejnej gminnej inwestycji drogowej. Jest nią droga łącząca drogę wojewódzką nr 794 w Zabagniu (ul. Czarnoleska) z Lgotą Wolbromską. Wzdłuż nowej drogi o długości ok. 1280 metrów powstała ponadto ścieżka rowerowa.

Inwestycja, która powstała kosztem 4.182.000,00 zł brutto, otrzymała 50% dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Nowa droga została zaprojektowana w śladzie już istniejącej wewnętrznej, o nawierzchni asfaltowej i nawierzchni tłuczniowej, ograniczona z jednej strony lasem, a z drugiej zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz terenami rolnymi. Wzdłuż drogi od strony lasu, wybudowana została ponadto ścieżka rowerowa na odcinku 1260 metrów.

Zgodnie z zakresem robót wykonano:

• przebudowę wlotów skrzyżowań ściśle powiązanych z projektowaną drogą,

• budowę odwodnienia drogi w postaci rowów i przepustu,

• przebudowę i budowę zjazdów wraz z przepustami pod projektowanymi zjazdami prawostronnymi,

• rozbiórkę i budowę 3 szt. przepustów drogowych oraz profilowanie istniejących cieków w obrębie przepustów,

• oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu,

• oświetlenie uliczne,

• przebudowę sieci teletechnicznej.