Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom dla sołectw: Boża Wola, Brzozówka, Budzyń, Chełm, Chrząstowice, Domaniewice, Jeżówka, Kąpiele Wielkie, Kąpiołki, L

Główna treść

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom dla sołectw: Boża Wola, Brzozówka, Budzyń, Chełm, Chrząstowice, Domaniewice, Jeżówka, Kąpiele Wielkie, Kąpiołki, L

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wolbromiu Uchwały nr XXXIV/314/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom dla sołectw:

 • Boża Wola,
 • Brzozówka,
 • Budzyń,
 • Chełm,
 • Chrząstowice,
 • Domaniewice,
 • Jeżówka,
 • Kąpiele Wielkie,
 • Kąpiołki,
 • Lgota Wielka,
 • Łobzów,
 • Miechówka,
 • Podlesice II,
 • Poręba Dzierżna,
 • Poręba Górna,
 • Strzegowa,
 • Sulisławice,
 • Wierzchowisko,
 • Załęże,
 • Zarzecze,
 • Zasępiec

oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zmiana dotyczy zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/239/02 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 sierpnia 2002 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom dla sołectw:

 • Boża Wola,
 • Brzozówka,
 • Budzyń,
 • Chełm,
 • Chrząstowice,
 • Domaniewice,
 • Jeżówka,
 • Kąpiele Wielkie,
 • Kąpiołki,
 • Lgota Wielka,
 • Łobzów,
 • Miechówka,
 • Podlesice II,
 • Poręba Dzierżna,
 • Poręba Górna,
 • Strzegowa,
 • Sulisławice,
 • Wierzchowisko,
 • Załęże,
 • Zarzecze,
 • Zasępiec.

Zmiana studium obejmuje sołectwa: Boża Wola, Brzozówka, Budzyń, Chełm, Chrząstowice, Domaniewice, Jeżówka, Kąpiele Wielkie, Kąpiołki, Lgota Wielka, Łobzów, Miechówka, Podlesice II, Poręba Dzierżna, Poręba Górna, Strzegowa, Sulisławice, Wierzchowisko, Załęże, Zarzecze, Zasępiec, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały o przystąpieniu.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące przedmiotowej zmiany studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2021r.
Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres info@umigwolbrom.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany studium jest Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom.

Do pobrania:
OBWIESZCZENIE (pdf)
WNIOSEK o zmianę Studium