Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Od 16 kwietnia obowiązek zasłaniania nosa i ust

Główna treść

Od 16 kwietnia obowiązek zasłaniania nosa i ust

Ministerstwo Zdrowia w opublikowanym 15 kwietnia projekcie rozporządzenia, podało wreszcie szczegóły wchodzących jutro w życie przepisów. Projekt rozporządzenia przekazano do pilnego rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Z zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia, w miejscach publicznych będzie można przebywać tylko z zasłoniętymi ustami i nosem. Chodzi o to, aby osoby, który chorują na COVID-19 bezobjawowo, nie zakażały innych.

Co grozi za niezasłonięcie twarzy w miejscu publicznym?
Podobnie jak za nieprzestrzeganie dotychczasowych obostrzeń, policjanci mogą wystawiać na podstawie Kodeksu wykroczeń mandaty do 500 zł, a sanepid nawet kilkutysięczne kary administracyjne.

Nowy obowiązek polega na zasłanianiu nosa i ust przy pomocy maski, maseczki lub odzieży jak na przykład chustą lub szalikiem. Obostrzenie to można sprowadzić do prostej zasady – zakładasz maseczki zawsze wtedy, gdy jesteś poza domem:

 • na drogach, placach, w parkach, zieleńcach, na promenadach, bulwarach, w ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych,
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
 • na terenie nieruchomości wspólnych
 • O konieczności noszenia maseczek należy pamiętać także podczas przemieszczania się:
 • w środkach publicznego transportu zbiorowego
 • taksówkach lub autach świadczących usługę przewozu osób.

Kiedy nie trzeba nosić masek:

 • podczas korzystania z pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;
 • w przypadku dziecka do ukończenia 4 roku życia;
 • w przypadku osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane)
 • w przypadku osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów
 • w przypadku kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego, organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący taką działalność zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób
 • w przypadku duchownego sprawującego kult religijny
 • w przypadku żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Obowiązek nie dotyczy także np.: prac rolników w gospodarstwie rolnym czy też przebywania na terenie prywatnym, jak taras czy własna nieruchomość gruntowa wokół domu.
Pełny tekst projektu zarządzenia (kliknij tu)