Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Oferta pracy WZWKGKiM na stanowisko: Robotnik remontowo-budowlany

Główna treść

Oferta pracy WZWKGKiM na stanowisko: Robotnik remontowo-budowlany

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko: Robotnik remontowo – budowlany.

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • Wykonywanie prac remontowo – budowlanych w administrowanych budynkach;
 • Usuwanie usterek i awarii;
 • Naprawa stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach wspólnego użytkowania;
 • Koszenie trawników i dbanie o teren przed administrowanymi budynkami;
 • Prawidłowa eksploatacja powierzonego sprzętu i narzędzi wraz z wykonywaniem jego konserwacji, naprawy i czyszczenia (sprzątania);
 • Wykonywanie prac mających na celu utrzymanie w należytym porządku otoczenia, pomieszczeń i urządzeń budynków służących do wspólnego użytku mieszkańców.

Wymagania:

 • Doświadczenie i znajomość ogólnych prac remontowo – budowlanych (np. umiejętność malowania, układania glazury, robienia zaprawy, itp.);
 • Uczciwość, sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę;
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku;
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy: praca@wodociagiwolbrom.pl, lub do siedziby Spółki ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom.
Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez WZWKGKiM sp. z o.o. 

Prosimy o dopisanie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. moich danych osobowych, w celu związanym z moim udziałem w procesie prowadzonej rekrutacji lub przyszłych rekrutacjach, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.2016.922, z dnia 28.06.2016r.).”


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. dla osób ubiegających się o pracę


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujmy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu Wrzosowa 18; 32-340 Wolbrom.
 2. Administrator Danych Osobowych, dalej ADO, wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail Inspektora Danych Osobowych: iod@wodociagiwolbrom.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył/a Pan/Pani na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) RODO lub/i na podstawie art.6 ust. 1 pkt. a) RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 12 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, do przenoszenia danych, usunięcie danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby wziąć udziału w rekrutacji.