Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie

Główna treść

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom

Wolbrom, dnia 29.11. 2013 r.

OG Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Wolbromiu Uchwały Nr XXXIII/214/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywaną  w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium.

Wnioski dotyczące zmiany studium należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom w terminie do dnia 20 grudnia 2013 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski i uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, w terminie do dnia 20 grudnia 2013r.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom,   ustnie do protokołu – w Wydz. Techniczno-Inwestycyjnym, Ref. Infrastruktury, pokój nr: 204,  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: info@umigwolbrom.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym oraz powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku.

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom
mgr inż. Jan Łaksa

Wniosek do pobrania