Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom

Główna treść

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wolbromiu Uchwały Nr XXV/237/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom oraz prognozy oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu.

            Granice obszaru objętego zmianą planu oraz prognozy obejmują cały obszar miasta i gminy Wolbrom.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2017 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres info@umigwolbrom.pl , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 poz. 1579). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
 
Wniosek o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom

Ogłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom