Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Główna treść

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Zarządzenie Nr 122/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2022 rok.

W związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 ust. 3 i § 4 Załącznika do Uchwały Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarządza się co następuje:
§ 1
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2022 rok.
§ 2
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020. r., poz. 1057 z późn. zm.).
§ 3
Wyznacza się konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2022 rok.
§ 4
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji – od 9 listopada 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
§ 5
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Wolbrom.
§ 6
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Wolbrom.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz: 
Program współpracy 2022r. (kliknij)