Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o obradach XIX sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu zwołanej na dzień 27 lutego 2020 roku

Główna treść

Ogłoszenie o obradach XIX sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu zwołanej na dzień 27 lutego 2020 roku

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom, w dniu 27 lutego 2020 roku o godzinie 13:00 w sali Remizy OSP w Wolbromiu, ul. Strażacka 1 odbędzie się kolejna, XIX sesja Rady Miejskiej w Wolbromiu, na którą serdecznie zaprasza Przewodniczący RM Bartłomiej Żurek. Tych z Państwa, którzy z jakichkolwiek powodów nie mają możliwości uczestnictwa w obradach Rady, zachęcamy do obserwowania prac Rady Miejskiej ONLINE poprzez Internet.

Transmisja na żywo oraz nagrania z sesji dostępne są pod adresem https://wolbrom.sesja.pl/ 


Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z pracy w okresie między sesjami
 6. Informacja – sprawozdanie z wysokości poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w odniesieniu do średnich wynagrodzeń za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
 8. Zgłaszanie interpelacji.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany budżetu gminy na rok 2019,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbrom,
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2020,
  • przekazania środków finansowych dla Policji,
  • zmiany Uchwały Nr XII/129/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Olkuskiego,
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego,
  • udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego w 2020 roku,
  • zmiany Uchwały Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej,
  • uchylenia Uchwały Nr XVIII/178/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których zamieszkują mieszkańcy,
  • zmiany Uchwały Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których zamieszkują mieszkańcy,
  • uchylenia Uchwały Nr XVIII/179/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/183/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Wolbrom,
  • zmiany Uchwały Nr XIX/183/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Wolbrom,
  • zmiany uchwały Nr XLII/465/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 listopada 2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawanej przez Gminę Wolbrom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.,
  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2020,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego położonego w Wolbromiu os. Bolesława Chrobrego 47/III, będącego własnością Gminy Wolbrom
  • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wolbromiu na lata 2020-2024.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski – sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.