Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie o wyniku konkursu

Główna treść

Ogłoszenie o wyniku konkursu

Ogłoszenie o wynikach otwartego Konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na:

1.    Wspieranie realizacji zadania w zakresie programu profilaktyczno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu w roku 2014 została wybrana oferta złożona przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dz. Jezus – Ochronka „Betlejem”. Wysokość  przyznanych środków 15 000,00 zł.

2.    Powierzenie realizacji zadania dotyczącego dowozu dzieci upośledzonych umysłowo do Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu w ramach obowiązku szkolnego  Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu, została wybrana oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu. Wysokość  przyznanych środków 70 000,00 zł.

Jednocześnie informuję, iż nie wpłynęła żadna oferta na wspieranie realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Z upoważnienia Burmistrza MiG Wolbrom
dr inż. Katarzyna Posełek