Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Podatki lokalne na rok 2016 uchwalone

Główna treść

Podatki lokalne na rok 2016 uchwalone

Rada Miejska w Wolbromiu na wczorajszej sesji ustaliła stawki podatków lokalnych, jakie będą obowiązywały od nowego roku. Część stawek pozostaje na niezmienionym poziomie, a część ulegnie obniżce. Wszystkie stawki podatków lokalnych i uchwały przyjmujące wzory formularzy podatkowych zostały przyjęte przez radnych jednomyślnie i bez dyskusji.

W związku z ogłoszonym 5 sierpnia 2015 r. Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. oraz stawek podatku od środków transportowych Rada Miejska w Wolbromiu została zobligowana do dostosowania stawek do obowiązujących limitów. Przygotowany projekt uchwały w sprawie stawek, które będą obowiązywały w naszej gminie w przyszłym roku uwzględniał te zalecenia, a także postulaty lokalnego środowiska, zwłaszcza w zakresie stawek od środków transportowych. W związku z powyższym obniżeniu w stosunku do stawek tegorocznych ulegnie w roku 2016 stawka podatku od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z kwoty 10,75zł do 10,68zł za 1m2 powierzchni użytkowej. To samo dotyczy wysokości podatku od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, gdzie stawka od 1 m 2 powierzchni użytkowej została obniżona z kwoty 4,68zł do 4,65zł.

Ponadto ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r. nałożyła na gminy obowiązek wprowadzenia nowego podatku  od powierzchni gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, który wyniesie  3 zł od 1 m2. Ta ustalona „odgórnie” stawka podatku musi być przyjęta przez rady gmin, mimo, że dla większości z nich – w tym także dla gminy Wolbrom – będzie to na chwilę obecną „martwy przepis”, bowiem na naszym obszarze nie ma tego typu terenów.

Pozostałe stawki w podatku od nieruchomości pozostawiono na dotychczasowym poziomie i w roku 2016 wyniosą one:

Od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji  gruntów i budynków – 0,70 zł od 1m2 powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,56 zł od l ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 1m2 powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów-upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,55 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Na wniosek dużych firm przewozowych, których na terenie jest wyjątkowo dużo, zaproponowano w projekcie obniżenie stawek podatku od środków transportowych. Władzom Gminy Wolbrom zależy bowiem, aby przedsiębiorcy nie tylko nie „uciekali” z naszego terenu, co już miało miejsce, ale chcą także przyciągnąć nowych.


Stawki podatku od środków transportowych w roku 2016:
1. (zał 1 do uchwały)

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton do 5,5 tony – 570 zł
 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 ton do 9 ton – 855 zł
 3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1045 zł,
 4. od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie – 855 zł
 5. od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1140 zł
 6. od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 9 ton i poniżej 12 ton – 1330 zł,
 7. od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton – 475 zł,
 8. od autobusu, w zależności od liczby miejsc siedzenia poza miejscem kierowcy:

– mniejszej niż 22 miejsca – 1140 zł
– równej lub większej niż 22 miejsca – 1615 zł


2. (zał 2 do uchwały)

 1. od samochodu ciężarowego o 2 osiach dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej – zawieszenie osi pneumatyczne i uznane za równoważne – 1520 zł, inne systemy zawieszenia osi – 1805 zł
 2. od samochodu ciężarowego o 3 osiach o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton – zaw, pneum. 1235 zł / inne zaw. 1330 zł
 3. od samochodu ciężarowego o 3 osiach o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton – zaw, pneum. 1710 zł / inne zaw. 1995 zł
 4. od samochodu ciężarowego o 3 osiach o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 25 ton i więcej – zaw, pneum. 2280 zł / inne zaw. 2375 zł
 5. od samochodu ciężarowego o 4 osiach i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton – zaw, pneum. 1710 zł / inne zaw. 1805 zł
 6. od samochodu ciężarowego o 4 osiach i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż12 ton i mniej niż 25 ton – zaw, pneum. 1710 zł / inne zaw. 1805 zł
 7. od samochodu ciężarowego o 4 osiach i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 25 ton i mniej niż 29 ton – zaw, pneum. 2090 zł / inne zaw. 2280 zł
 8. od samochodu ciężarowego o 4 osiach i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 29 ton i więcej – zaw, pneum. 2280 zł / inne zaw. 2565 zł
 9. od ciągnika siodłowego lub balastowego o 2 osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i mniej niż 31 ton – zaw. pneum. – 1425 zł  / inne zaw. 1425 zł
 10. od ciągnika siodłowego lub balastowego o 2 osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie – zaw. pneum. 1805 / inne zaw. 2090 zł
 11. od ciągnika siodłowego lub balastowego o 2 osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu powyżej 36 ton – zaw. pneum. 2185 zł / inne zaw. 2375 zł.
 12. od ciągnika siodłowego lub balastowego o 3 osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton – zaw. pneum i inne – 1900 zł
 13. od ciągnika siodłowego lub balastowego o 3 osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 40 ton i więcej – zaw. pneum. – 2185 zł / inne zaw. 2660 zł


3. (zał 3 do uchwały)

 1. od przyczepy i naczepy o 1 osi i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton – zaw. pneum. 665 zł / inne zaw. 855 zł
 2. od przyczepy i naczepy o 1 osi i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton – zaw. pneum. 950 zł / inne zaw. 1140 zł
 3. od przyczepy i naczepy o 1 osi i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 25 ton i więcej  – zaw. pneum. 1235 zł / inne zaw. 1425 zł
 4. od przyczepy i naczepy o 2 osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton – zaw. pneum. 855 zł / inne zaw. 1235 zł
 5. od przyczepy i naczepy o 2 osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 28 ton i mniej niż 38 ton – zaw. pneum. 1235 zł / inne zaw. 1425 zł
 6. od przyczepy i naczepy o 2 osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 38 ton i więcej – zaw. pneum. 1615 zł / inne zaw. 1805 zł
 7. od przyczepy i naczepy o 3 osiach i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton – zaw. pneum. 1140 zł / inne zaw. 1330 zł
 8. od przyczepy i naczepy o 3 osiach i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 38 ton i więcej – zaw. pneum. 1425 zł / inne zaw. 1425 zł


Należy zwrócić uwagę, że w tegorocznych stawkach zmianie ulega zapis dotyczący liczby miejsc w autobusach. Tam gdzie wcześniej była mowa o 30 miejscach teraz istnieje zapis o 22 miejscach. Zmianie uległo również brzmienie zapisów w załącznikach 2 i 3 do uchwały, określających stawki minimalne, gdzie dodano zapis „trzy osie i więcej”.

Komplet uchwał podatkowych wraz załącznikami można znaleźć w BIP Gminy Wolbrom.