Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Prawo ponad dylematy radnych – czyli krok w nie tę stronę

Główna treść

Prawo ponad dylematy radnych – czyli krok w nie tę stronę

Rada Miejska w Wolbromiu, podczas sesji w dniu 28 czerwca 2018 r. dostosowując lokalne prawo do znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, postanowiła z dniem 1 lipca obniżyć wynagrodzenie Burmistrza Adama Zielnika. Uchwałę 14 głosami „za” i 1 głosie wstrzymującym się uchwalono „z ciężkim sercem” – jak dało się wyczuć podczas obrad sesji.
Pewna część radnych miała duże zastrzeżenia, co do sposobu wprowadzanych odgórnie zmian. Dlatego nic dziwnego, że temat wynagrodzenia burmistrza był szeroko omawiany i dyskutowany na posiedzeniach komisji. Jednakże Burmistrz Adam Zielnik w myśl rzymskiej zasady prawniczej „Dura lex sed lex” (łac. Twarde prawo, ale prawo) wręcz prosił radnych, aby nie blokować przygotowanej uchwały. Podkreślał przy tym, że nie robi tego, co robi dla pieniędzy.

Podczas obrad, tuż przed dyskusją nad przedmiotową uchwałą, Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Gorgoń nawiązał do słowa Burmistrza z początku jego kadencji „Dura lex sed lex” (łac. Twarde prawo, ale prawo). – Jesteśmy takim organem, który musi przestrzegać prawa. Czy nam się podoba, czy nie. Przykład dał sam Burmistrz, który jest autorem uchwały dotyczącej jego osoby – zwracał się do radnych Przewodniczący RM.
Dariusz Gorgoń mówił też, aby radni pamiętali, że w języku prawniczym są różne sposoby rozumowania i podał przykład, o którym w przerwie rozmawiał z burmistrzem Zielnikiem. Mianowicie, że Rada Miejska w Olkuszu postanowiła nie uchwalić takiej uchwały. To w konsekwencji doprowadzi do tego, że, wojewoda wyda zarządzenie zastępcze i podejmie uchwałę, w której są „widełki” wynagrodzenia. – Więc, nie wiem, czy oni zrobili to z korzyścią dla Pana Burmistrza Olkusza. A może zrobili mu niedźwiedzią przysługę? – zastanawiał się Przewodniczący.

 • Dlatego, zanim coś zaczniemy wypowiadać na tematy, które są niekiedy po prostu wstydliwe – to je lepiej zostawmy. Tak to ktoś uchwalił i nie komentujmy tego! (przyp. rozporządzenia Rady Ministrów) – zachęcał Dariusz Gorgoń, po czym oddał głos radnemu Kazimierzowi Paci.
 • Pana słowa, jako Przewodniczącego pewnie naświetliły nam bardziej ten problem. Dyskutowaliśmy o tym na Komisji i były podobne rozważania. Nie mniej jednak, mam dylemat jako radny, bo jednogłośnie przegłosowaliśmy absolutorium i nie było uwag, co do działalności Burmistrza, a teraz obniżamy mu pensję! Z reguły dobrych fachowców dobrze się wynagradza, a tu mamy przykład, że od trzech lat burmistrz absolutorium otrzymuje jednogłośnie. Więc, w tym momencie, patrząc na rozmach inwestycji i zaangażowanie, wydawało mi się, że trochę to krok w nie tę stronę. Ale trudno, tak jest i musimy się z tym pogodzić – ocenił radny Pacia.

Uchwałę przyjęto 14 głosami „za” i 1 głosie wstrzymującym się.

UCHWAŁA NR L/577/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późń. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936) Rada Miejska w Wolbromiu,
u c h w a l a :
§ 1. Przyznać Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom Adamowi Zielnikowi

 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości – 4.800,00 zł
 • dodatek funkcyjny w wysokości – 2.100,00 zł
 • dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 2.760,00 zł oraz
  dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego – 960,00 zł
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wolbromiu.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 roku.

Przyjęte przez Radę Ministrów rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych zakłada obniżkę uposażeń o 20 proc – minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania. Oznacza to m.in., że pensja zasadnicza wójta i burmistrza w gminie posiadającej więcej niż 15 tys. mieszkańców, ale nie więcej niż 100 tys. mieszkańców wyniesie 4500 do 6000 zł., a stawka jego dodatku funkcyjnego 2100 zł.

Dura lex sed lex (łac. Twarde prawo, ale prawo) – rzymska zasada prawnicza wyrażająca absolutną nadrzędność norm prawa, zgodnie z którą należy bezwzględnie stosować się do przepisów ustawy niezależnie od ich uciążliwości oraz konsekwencji dla zobowiązanego).