Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Główna treść

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

W Warszawie zainaugurowany został nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienia grup zagrożonych wykluczeniem.

Kwota 30 milionów euro zostanie przeznaczona na wsparcie organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, kół gospodyń wiejskich, które działają na rzecz zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym, ochrony praw człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.
Realizatorami programu są: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.
Wspierane będą projekty zgłoszone z całej Polski, zwłaszcza te złożone przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych.
Oferowana dotacja ma za zadaniem wspieranie działań edukacyjnych, w tym edukację obywatelską, równościową i antydyskryminacyjną, działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na różne tematy.
Osobny konkurs dotacyjny będzie wspierał sektor obywatelski związany z infrastrukturą.
Pierwszy nabór wniosków 3 lutego 2020 r., kolejny w kwietniu 2020 r.
Więcej informacji na stronie www.aktywniobywatele.org.pl