Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ekodoradca

Główna treść

Ekodoradca

Ekodoradca Gminy Wolbrom – Referat Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy Wolbromiu, (I piętro, pokój 109), tel. 32 70 65 388, 32 70 65 389.

Katarzyna Barczyk-Łyczak – Główny Specjalista

Agnieszka Oleksy – Podinspektor

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku ekodoradcy w ramach „Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”:

 1. zdefiniowanie indywidualnego planu działania wraz z jego harmonogramem,
 2. współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza,
 3. realizacja wszystkich zadań mających na celu poprawę jakości powietrza, prowadzonych w Wydziale Techniczno Inwestycyjnym, które służą pełnej realizacji projektu LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
 4. aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną,
 5. nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,
 6. pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
 7. pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,
 8. pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosków o dotację,
 9. udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną),
 10. prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła,
 11. współpraca z władzami gminy stanowiąc wsparcie burmistrza miasta i gminy w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza / dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy,
 12. współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.,
 13. monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania,
 14. rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu,
 15. przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu Zarządzającego UMWM,
 16. stała współpraca z Zespołem Zarządzającym UMWM oraz Centrum Kompetencji,
 17. zarządzenie ryzykiem w zakresie przypisanym do ekodoradcy w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami,
 18. przekazywanie zespołowi zarządzającemu i urzędowi miasta i gminy informacji na temat ewentualnych odnotowanych przypadków materializacji ryzyka, których monitorowanie zostało mu powierzone,
 19. zastępowanie innych ekodoradców w przypadku nieobecności,
 20. zbieranie informacji w celach inwentaryzacyjnych – tworzenie ankiet, prowadzenie spotkań w celu uzupełnienia inwentaryzacji źródeł emisji w gminie,
 21. współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Krakowie ekspertami ds. energetyki itp.),
 22. aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie,
 23. stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach,
 24. udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla ekodoradców organizowanych przez Zespół Zarządzający UMWM,
 25. przygotowywanie sprawozdań rocznych wynikających z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
 26. ekodoradca, którego wynagrodzenie pochodzi ze środków projektu, może realizować jedynie zadania mieszczące się w ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.
 27. wykonywanie innych czynności zleconych doraźnie przez Naczelnika Wydziału Techniczno Inwestycyjnego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, które nie wykraczają poza zakres czynności, których celem jest pełna realizacja Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.