Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki

Główna treść

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki

Podstawa prawna:

 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U .z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu /Dz.U. z 1998r. Nr 25, poz.130/.

Miejsce

Wydz. Techniczno-Inwestycyjny

Informacja

 • Tel: ( 032 ) 644-23-04 , 644-23-36 wew. 326
 • Fax: ( 032 ) 622-22-88

Wymagane dokumenty:

Do podania należy dołączyć oryginały dokumentów:

 • projekt podziału wykonany przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego,
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 • mapę z projektem podziału.
 • pozytywna opinia dotycząca projektu podziału (postanowienie Burmistrza Miasta i gminy Wolbrom).

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej (art.2 ust.1 pkt h – Ustawy z 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej Dz.U. z 8.12.2006r-Dz.U.Nr 225 poz.1635).

Termin załatwienia sprawy

W terminie 30 dni od dostarczenia przez inwestora niezbędnych materiałów, w przypadkach szczególnie skomplikowanych termin może być przedłużony do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul.J.Lea 10 w terminie 14 dni od daty doręczenia stronom.