Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Reaguj na przemoc!

Główna treść

Reaguj na przemoc!

Przemoc to nie tylko siniaki. Przemoc to zachowanie wynikające z działania (lub zaniechania działania) człowieka, które charakteryzuje się tym, że jest intencjonalne, przyczynia się do naruszenia praw i dóbr drugiego człowieka, powoduje szkody (fizyczne i psychiczne) oraz istnieje znacząca przewaga jednej ze stron nad drugą.

Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy też poziomu wykształcenia członków rodziny.

Nikt nie ma prawa bić ani poniżać najbliższych. Przemoc domowa nie jest tylko wewnętrzną sprawą rodzinną ale jest przestępstwem ściganym przez prawo. Przemocy nic nie usprawiedliwia.

Przemoc nie kończy się sama, dlatego ważne jest by każdy kto jest świadkiem przemocy reagował a każdy kto jej doświadczał szukał pomocy. W wielu przypadkach można powstrzymać przemoc wobec członków rodziny, dzieci dzięki wczesnej interwencji sąsiadów, znajomych, rodziny. Właściwa i odpowiedzialna reakcja otoczenia pozwoli instytucjom zajmującym się pomaganiem dotrzeć do osób, które tej pomocy potrzebują.

Na terenie Miasta i Gminy Wolbrom działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu (codziennie przyjmują: koordynator do spraw uzależnień, pracownicy socjalny ).

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą otrzymać kompleksową, bezpłatną pomoc w Punkcie Informacyjnym dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie mieszczącym się w budynku MOPS Wolbrom, tel. 32/ 644 10 75, mail: ziwolbrom@gamil.com. W Punkcie bezpłatnych porad udzielają: psycholog ( czwartek 15.00-17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ), prawnik ( wtorek 8.00-10.00 ), pracownik socjalny ( czwartek 13.00-15.00 ).

W celu wzmocnienia opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców można także skorzystać z pomocy w formie wsparcia asystenta rodziny.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu działa także Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień, gdzie mogą uzyskać pomoc osoby mające problem z nadużywaniem alkoholu oraz osoby współuzależnione.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać również pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, tel. 32/ 643 39 41. Mieści się tam Punkt Interwencji Kryzysowej, który oferuje bezpłatną pomoc specjalistów ( psycholog, prawnik, warsztaty pracy z rodziną – podnoszenie kompetencji wychowawczych, psychoterapia ). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oferuje także pomoc dla osób stosujących przemoc, prowadzone są tam oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby potrzebujące pomocy mogą skorzystać z ogólnopolskich telefonów zaufania:

  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 12 00 02;
  • Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111;
  • STOP – telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją – 22 621 35 37;
  • Policyjny telefon zaufania ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 800 120 226;
  • Policja – 997, numer alarmowy – 112.

Pamiętaj, ze każdy ma prawo do życia w domu wolnym od przemocy.