Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: VI edycja konkursu Małopolska Pszczoła rozpoczęta! Blisko pół miliona na inicjatywy pszczelarskie

Główna treść

VI edycja konkursu Małopolska Pszczoła rozpoczęta! Blisko pół miliona na inicjatywy pszczelarskie

Województwo Małopolskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z zakresu ochrony bioróżnorodności pod nazwą „Małopolska Pszczoła”.

W ramach konkursu będą zlecane w szczególności zadania polegające na:

  • czynnej ochronie różnorodności biologicznej na terenie Małopolski, poprzez m. in. zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływanie zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne regionu, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu, w szczególności poprzez nasadzenia roślin miododajnych;
  • ochronie różnorodności biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, pielęgnacji cennych przyrodniczo i krajobrazowo siedlisk roślin, m. in. przez zapobieganie sukcesji lasu oraz ekspansji niepożądanej roślinności;
  • działaniach edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie szkoleń i edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających i zastosowania jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich;
  • promowaniu postaw ekologicznych oraz idei zrównoważonego rozwoju, m. in. poprzez wydanie publikacji, promocję w mediach oraz intrenecie, imprezy plenerowe, warsztaty;
  • dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę.

Pszczelarstwo w Polsce ma wielowiekową tradycję. Polska zajmuje w Unii Europejskiej jedno z czołowych miejsc pod względem liczby rodzin pszczelich oraz produkcji miodu. Ten potencjał należy pielęgnować w Małopolsce, tym bardziej, że celem pszczelarstwa jest nie tylko wytwarzanie miodu i produktów pszczelich, ale jest ono nieodzownym elementem rolnictwa – podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy na realizację wybranych zadań 450 tys. zł.

Oczekiwany obligatoryjny rezultat konieczny do osiągnięcia przy realizacji zadania to zasiew lub nasadzenia roślin miododajnych zgodnie z biologią poszczególnych gatunków roślin, na obszarach ogólnodostępnych, z uwzględnieniem uzyskania odpowiednich zgód lub wymaganych pozwoleń.

Dodatkowo konieczne jest wykazanie co najmniej jednego z poniżej wymienionych dodatkowych rezultatów:

  1. edukacja mieszkańców województwa małopolskiego w zakresie roli w środowisku naturalnym zapylaczy, potrzeby ich ochrony oraz dobrych praktyk im służących,
  2. promocja dobrych praktyk służących zapylaczom.

Oferty należy składać dwuetapowo:

  1. Za pośrednictwem generatora, dostępnego na stronie internetowej małopolskiego generatora eNGO w terminie do 21 lutego 2021 roku do godz. 16.
  2. Oferent zobowiązany jest także w terminie do 22 lutego 2021 roku dostarczyć do Urzędu Marszałkowego Województwa Małopolskiego (na dziennik podawczy przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie, na parterze w nowym budynku, w godz. 8 – 16 lub wrzucić do urny na korespondencję w tym samym miejscu) ofertę wygenerowaną w I etapie wraz z załącznikami, podpisaną przez osoby upoważnione.

Ofertę można także przekazać pocztą na adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Dopuszczalna jest również forma elektroniczna, podpisana przez osoby uprawnione, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany lub e-dowód w formacie .pdf wraz z załącznikami. Należy skorzystać z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Małopolska Pszczoła w 2021 roku”.