Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W nowym roku nowe dowody

Główna treść

W nowym roku nowe dowody

MSW zapowiada, że od 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Dokument nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście, ani zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Po 1 stycznia 2015 r. dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność – nie będzie więc konieczności wymiany dokumentów.

W myśl nowych przepisów, od 2015 r. ma zostać utworzony elektroniczny rejestr dowodów osobistych, do którego dostęp będą miały urzędy gmin. Dzięki temu wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Dodatkowym ułatwieniem będzie możliwość przesłania wniosku o wydanie dowodu przez Internet, ale do elektronicznego wniosku w ramach uwierzytelnienia wymagane będzie złożenie podpisu elektronicznego. Wniosek składany w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za daną osobę pracownik gminy w oparciu m.in. o dane w rejestrze PESEL. Dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie pełnomocnik.

Format i wymiary nowego dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w formie takiej samej jak ta, która obowiązuje w paszportach. Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dokumentu wydawanego dzieciom poniżej 5. roku życia, ważnego przez 5 lat, zaś osobom powyżej 65. roku życia dowód wydawany będzie bezterminowo.

Nowy wzór dokumentu tożsamości został określony w projekcie rozporządzenia, który pod koniec lipca został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Oto projekt: