Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: WOLBROM – Miastem dobrego życia

Główna treść

WOLBROM – Miastem dobrego życia

WOLBROM znalazł się wśród 63 miast dobrego życia – takie są wyniki badań prowadzonych przez Polski Instytut Ekonomiczny. Ich efektem jest publikacja pt. „Scenariusze rozwoju małych miast” wydana w grudniu 2019 r. Opracowanie sporządzono wykorzystując badania ankietowe i analizy statystyczne, objęło ono miasta poniżej 20 tys. mieszkańców.

Spośród 712 małych miast w Polsce (poniżej 20 tys. mieszkańców) w ramach projektu PIE zbadano 205 małych miast i podzielono na 3 skupienia, z czego:

 • 54 miasta potrzebują impulsu rozwojowego
 • 88 miast nie wykorzystuje szans
 • 63 miasta są przyjazne do życia

Uzyskanie przez WOLBROM miana „Miasta dobrego życia” nie dziwi. Wystarczy przypomnieć jak wiele inwestycji, i to niemal w każdej dziedzinie, zostało dokonanych w ostatnich kilku latach. Warto wspomnieć choćby te najważniejsze jak:

 • obwodnica Wolbromia,
 • hala sportowa przy SP1 w Wolbromiu,
 • Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie
 • modernizacja Domu Kultury wraz z nowym kinem studyjnym
 • modernizacja basenu odkrytego
 • termomodernizacja szkół i remiz,
 • nowe żłobki, place zabaw,
 • adaptacja byłego hotelu na mieszkania komunalne i socjalne,
 • utworzenie nowej stacji pogotowia ratunkowego,
 • modernizacja dróg gminnych w mieście i sołectwach 
 • budowa kanalizacji,
 • nowe wozy bojowe dla OSP oraz specjalistyczne dla PSP i Policji,
 • nowa droga w strefie aktywności gospodarczej

W trakcie realizacji jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa i modernizacja krytej pływalni, rewitalizacja Parku Miejskiego. W przygotowaniu jest rewitalizacja całego kompleksu Zespołu Szkół (Pod Lasem) oraz Zalewu Wolbromskiego.

Przyznany tytuł „Miasta dobrego życia” ma charakter prestiżowy. Nie wiążą się z tym żadne gratyfikacje finansowe. Samorząd nie uczestniczył także w pokrywaniu kosztów certyfikacji.
– Bardzo się cieszymy z tego rankingu, bo niezależny instytut ekonomiczny pokazał, że Wolbromiu można dobrze żyć – ocenił burmistrz Wolbromia Adam Zielnik.

W województwie małopolskim miano „Miasta dobrego życia” otrzymały ponadto MiechówWadowice i Zator.
Wśród miast niewykorzystanych szans znalazły się: Alwernia, Bobowa, Chełmek, Stary Sącz, Libiąż, Limanowa, Mszana Dolna, Sułkowice i Świątniki Górne.
Miastami potrzebującymi impulsu rozwojowego to: Brzesko, Nowe Brzesko, Nowy Wiśnicz i Wojnicz.

Pełny raport „Scenariusze rozwoju małych miast” Polskiego Instytutu Ekonomicznego (plik pdf, rozmiar 3,21MB)

Analizie statystycznej poddano zbiór 48 czynników:

 • 13 czynników społecznych, np. poziom bezpieczeństwa w mieście, przyrost naturalny, liczba inicjatyw obywatelskich,
 • 5 technologicznych, np. poziom dostępności transportowej do i z miasta, poziom rozwoju technologii cyfrowej w mieście,
 • 11 ekonomicznych, np. poziom współpracy władz miasta z biznesem, dostępność terenów inwestycyjnych
 • 5 ekologicznych, np. poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, stan środowiska naturalnego w mieście,
 • 3 polityczne, np. gotowość władz miasta do współpracy z innymi miastami,
 • 7 odnoszących się do wartości, np. potrzeba kultywowania tradycji, identyfikowanie się mieszkańców z miastem,
 • 4 prawne, np. plany zagospodarowania przestrzennego w mieście.

Cechy miast dobrego życia:

 • dobra sytuacja finansowa;
 • zapewnienie mieszkańcom atrakcyjnych warunków życia;
 • miasto zadbane i ładne;
 • miasto otwarte dla wszystkich;
 • miasto kultywujące tradycję;
 • miasto dbające o środowisko naturalne;
 • miasto atrakcyjne dla turystów;
 • ośrodek edukacji i nauki;
 • miasto przyjazne dla biznesu;
 • miasto będące ważnym ośrodkiem kultury i rekreacji w regionie;
 • miasto z silną pozycją w regionie.

Przykłady zmiennych branych pod uwagę w badaniu:

 • w zakresie sytuacji mieszkaniowej:
  • wartość wskaźnika określającego liczbę mieszkań na 1000 mieszkańców
 • w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego:
  • udział ludności korzystającej z oczyszczalni,
  • udział oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów,
  • średni poziom udziału korzystających z odpadów komunalnych, również zebranych selektywnie
  • wskaźnik udziału parków i zieleńców w powierzchni miasta;
 • w obszarze kultury i turystyki:
  • wskaźnik liczby ludności na 1 miejsce w kinach
  • poziom średniej w zakresie miejsc noclegowych.

Miasta dobrego życia:

 • są lokalnymi ośrodkami wielofunkcyjnymi;
 • charakteryzują się wysoką przedsiębiorczością tzn., że mają najwyższy wskaźnik udziału osób prowadzących działalność na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz najwyższy  średni wskaźnik udziału firm kreatywnych w liczbie nowo zarejestrowanych;
 • charakteryzują się korzystną sytuacją na rynku pracy tzn. że mają najwyższy średni wskaźnik pracujących na 1000 osób;
 • wyróżniają się dobrą sytuacją mieszkaniową;
 • wyróżniają się wysokim poziomem ochrony środowiska;
 • wyróżniają się korzystnymi wskaźnikami w obszarze kultury i turystyki.

Miasta dobrego życia obecnie:

 • wysoko oceniają swoją pozycję w regionie,
 • mają dobrą sytuację finansową i zapewniają mieszkańcom atrakcyjne warunki do życia,
 • uważają się za przyjazne dla biznesu oraz za ważne ośrodki kultury i rekreacji w regionie,

Miasta dobrego życia w przyszłości:

 • rozwój gospodarczy będzie wynikał przede wszystkim z przedsiębiorczości mieszkańców, ale może mu sprzyjać również wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym,
 • nastąpi dalsza poprawa jakości życia w mieście hamująca odpływ i sprzyjająca napływowi mieszkańców.

GALERIA ZDJĘĆ: