Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Z obrad Rady Miejskiej – uchwały

Główna treść

Z obrad Rady Miejskiej – uchwały

W piątek 30 kwietnia odbyła się bardzo pracowita sesja Rady Miejskiej w Wolbromiu. Z racji liczby i różnorodności poruszonych spraw sprawozdanie z tego wydarzenia podzielimy na kilka części. Na początek – z dziennikarskiego obowiązku przybliżymy podjęte uchwały, a było wśród nich kilka decyzji bardzo istotnych dla lokalnych społeczności.

Na początek dokonano kilku bieżących zmian w tegorocznym budżecie Gminy. W związku z podpisaniem przez Gminę umowy na dofinansowanie projektu „Już pływam”, dzięki któremu 507 uczniów lokalnych podstawówek będzie korzystało z nauki pływania na wolbromskim krytym basenie konieczne było dokonanie stosownych zapisów finansowych w tym zakresie. Podobnie rzecz się ma z przekazaniem wolbromskiemu Domowi Kultury dodatkowych środków z budżetu na organizację jubileuszu 25-lecia lokalnej samorządności. Przeznaczono też środki na zakup doposażenia w nowe urządzenia WZWiK, w związku z tym, że zakład będzie ubiegał się o dofinansowanie tego zakupu ze środków zewnętrznych. Ponadto dokonano drobnych zmian w zakresie środków dysponowanych przez placówki oświatowe. Przy okazji dokonane zostały odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

W kolejnym punkcie obrad radni przyjęli jednomyślnie przygotowany na lata 2015-18 program opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Wolbrom. Pozytywnie zaopiniowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków program pozwoli m. in. na ubieganie się o środki zewnętrzne na ochronę lokalnych dóbr kultury.

W związku z uprawomocnieniem się decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowano nowa remizę OSP przy ul. Piłsudskiego w Wolbromiu zaistniała możliwość doprowadzenia do przekazania Gminie Wolbrom połowy udziałów własności  tego obiektu.  Po przyjęciu darowizny Gmina będzie mogła udzielać wsparcia na dokończenie budowy remizy, a także – jako współwłaściciel – zabiegać o środki zewnętrzne na dofinansowanie tego zadania. Rada udzieliła jednomyślnie poparcia dla tej idei.

W kolejnej uchwale radni również jednomyślnie wyrazili zgodę na przejęcie przez Burmistrza od Zarządu Drogowego w Olkuszu dróg powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Wolbrom z wyłączeniem „miejskich” odcinków traktów łączących kilka miejscowości, czyli trzech dróg powiatowych: 1095 K (część „bydlinki”, tj. ul. 20 Straconych), 1126 K (dalszy odcinek „bydlinki” – ul. Kościuszki) oraz  1127 K (od drogi nr 1126 K Wolbrom w kierunku Udorza) Gmina mogłaby przejąć wszystkie pozostałe powiatowe ulice: Łukasińskiego, 1 Maja, Brzozowską, Okrzei, 29 Listopada, część Garbarskiej (pozostała jest gminna), Piłsudskiego, część Mariackiej (33 m odcinaka pomiędzy skrzyżowaniem z Kościuszki i Nową, pozostała część to droga wojewódzka), część Leśnej (wzdłuż stadionu – reszta to droga gminna), część Sportowej (pozostała to droga gminna) i Fabryczną. Łączna długość zaplanowanych do przejęcia dróg wynosi 6 km 559 m. Podjęta przez wolbromskich rajców uchwała intencyjna jest wstępem do procesu przejmowania dróg w zarząd Gminy. W dalszej kolejności podobną uchwałę, wyrażającą zgodę na przekazanie wymienionych dróg musi podjąć Rada Powiatu Olkuskiego. Gdyby obydwa samorzady były zgodne – drogi powiatowe przejdą pod zarząd Gminy od stycznia 2016 r.

Burmistrz Adam Zielnik zapowiedział, że przejęcie dróg powiatowych na terenie miasta to dopiero początek. W dalszej kolejności planuje negocjacje w sprawie przejmowania dróg na terenie poszczególnych sołectw. Najprawdopodobniej Gmina przejmie w przyszłości zarząd drogi o mniejszym zasięgu lokalnym, bowiem starosta Paweł Piasny drogi o zasięgu trans-gminnym, łączące kilka miejscowości, chce utrzymać w zarządzie Powiatu. Rada przyjęła uchwałę jednomyślnie i bez dyskusji.

Następnie przyjęto zmiany do regulaminu targowiska. W związku z utrudnieniami jakie na ulicach Wolbromia pojawiają się w środowe popołudnia burmistrz Adam Zielnik wyszedł z inicjatywą ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów dowożących towar hurtowo na wolbromskie targowisko. Do zapisów regulaminu regulującego zasady handlu na targu wprowadzono więc zapis, że hurtowy handel płodami rolnymi i zwierzętami będzie odbywał się po uiszczeniu stosownej opłaty targowej w dowolnych godzinach każdego dnia tygodnia za wyjątkiem środy, kiedy ciężkie samochody będą mogły wjechać na plac targowy dopiero po zakończeniu handlu detalicznego, czyli po godz. 21. Kierowcy oczekujący na wjazd na targowisko będą uczulani, aby nie blokować dróg dojazdowych na plac, ani innych miejsc na terenie Wolbromia. Osoby, które nie zastosują się do pouczeń będą karane mandatami za utrudnianie ruchu.

W kolejnej uchwale zmieniono zasady dzierżawy miejsc do handlu na targowisku. Zdecydowano, że za sprzedaż ze stoiska zadaszonego pobierana będzie od handlującego jednorazowa opłata w wysokości 42 zł, a za sprzedaż z wyznaczonych stanowisk w innym miejscu o powierzchni ustalonej jednolicie na 3 x 2,5 m – 21 zł. Kwoty stawek dzierżawy były konsultowane z handlującymi i uznano, że nie przekraczają możliwości sprzedawców.

W dalszej części obrad radni pochylili się nad trudnymi zagadnieniami zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym pensum. Mowa tu o osobach np. łączących etat nauczycielski  z pracą w bibliotece (pensum nauczyciela to 18 godz., a bibliotekarza 30). Aby wyliczyć liczbę godzin obowiązujących pracownika w ramach wypracowania obowiązującego uśrednionego pensum ustalono stosowny algorytm.

Kolejna uchwała przyjęta 19 głosami poparcia przy 1 głosie wstrzymującym się poprzedzona była wystąpieniami osób przekonujących do jej poparcia. Chodzi o mocno lobbowany przez przybyłych na sesję  mieszkańców Łobzowa projekt powołania, a właściwie przywrócenia do życia zlikwidowanego przed laty publicznego przedszkola przy szkole podstawowej we wsi. – Dzięki pozostawieniu maluchów z Łobzowa w lokalnym przedszkolu jest szansa na utrzymanie ich na okres dalszej nauki w szkole podstawowej – przekonywała dyrektor Anna Gorgoń. – Przedszkole w Łobzowie ma wieloletnie dobre tradycje, sam jestem jego wychowankiem – tłumaczył prezes BS Witold Myszor. – Przychylam się do próśb mieszkańców – podsumował burmistrz Adam Zielnik, który poinformował równocześnie, że jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji o powstaniu przedszkola placówka ma już komplet potencjalnych podopiecznych. Podniesione przez radnego Stanisława Kołodzieja obawy o los pobliskiego niepublicznego przedszkola w Kąpielach Wielkich, które powstało 8 lat temu dzięki wysiłkowi lokalnej społeczności nie zostały podzielone przez inne osoby. Zapytany o opinię radny Andrzej Duch, reprezentujący społeczność Kąpiel stwierdził, że nie dotarły do niego żadne niepokojące sygnały w tym zakresie.  Ostatecznie decyzja została podjęta, a dzieci z Łobzowa pójdą do przedszkola przy podstawówce już od 1 września.

Następnie radni upoważnili burmistrza do reprezentowania Miasta i Gminy Wolbrom w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.

W dalszej części obrad podjęto uchwałę w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw o 30%. Inicjatywę zwiększenia środków, którymi dysponują na rozwój swoich miejscowości ich mieszkańcy przedłożył klub radnych PSL „Wspólnie dla rozwoju”.

Na koniec radni przychylili się do prośby rolnika o wyrażenie zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Brzozówce i Wierzchowisku na cele rolne na okres kolejnych 8 lat.