Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie na obrady VI sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu

Główna treść

Zaproszenie na obrady VI sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu

W dniu 28 marca 2019 roku o godzinie 12:00 w sali Remizy OSP w Wolbromiu, ul. Strażacka 1 odbędzie się kolejna, VI sesja Rady Miejskiej w Wolbromiu, na którą serdecznie zaprasza Przewodniczący RM Bartłomiej Żurek. Przypominamy, że dla tych z Państwa, którzy z jakichkolwiek powodów nie mają możliwości uczestnictwa w obradach Rady, istnieje możliwość obserwowania prac Rady Miejskiej ONLINE poprzez Internet. Transmisja na żywo oraz nagrania z sesji dostępne są pod adresem https://wolbrom.sesja.pl/
Podczas VI sesji radni będą podejmować uchwały w sprawach:

 1. zmiany budżetu gminy na rok 2019,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbrom,
 3. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego w 2019 roku, 
 4. przejęcia od Województwa Małopolskiego zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich nr 783 na odc. 185 km 0+258,00 do odc. 190 km 0+017,00 w miejscowości Brzozówka, nr 794 na odc. 010 km 0+600 do km 1+274 w miejscowości Strzegowa oraz nr 783 na odc. 210 km 0+243,00 do km 1+084,70 w miejscowości Wierzchowisko,
 5. przekazania środków finansowych dla Policji,
 6. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach,
 7. zmiany Uchwały Nr XXXIX/416/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wolbrom do partnerstwa dla wspólnej realizacji Projektów: „Małopolskie Talenty – I etap edukacyjny – powiat olkuski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów,
 8. zmiany Uchwały Nr XXXIX/417/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wolbrom do partnerstwa dla wspólnej realizacji Projektów: „Małopolskie Talenty – II etap edukacyjny – powiat olkuski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów,
 9. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wolbrom lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych,
 10. zmiany uchwały Nr XXVII/239/08 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
 11. uchwalenia Statutu Gminy Wolbrom,
 12. uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Wolbrom,
 13. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi projektami uchwał dostępnymi na:
https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,m,312413,2019.html