Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Wolbrom

Główna treść

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Wolbrom

Na podstawie Art. 21 ust. 4,5 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. 2022 poz. 672 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Wolbrom od dnia 8 lipca 2022 r. do 8 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr207, piętro II w godzinach pracy Urzędu 7°° – 15°° oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu (druk do pobrania – kliknij).

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 8 sierpnia 2022 r.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez „TAXUS UL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ochocka 14, na podstawie ewidencji gruntów
i budynków uzyskanej z zasobów Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Do pobrania:

Zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu

Instrukcja do uproszczonego planu urządzenia lasu