Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Znamy następczynię Zbysława Owczarskiego

Główna treść

Znamy następczynię Zbysława Owczarskiego

W związku z rezygnacją ze stanowiska wieloletniego naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu Zbysława Owczarskiego w wyniku konkursu na to stanowisko wyłoniono dziś spośród zgłoszonych kandydatek jego następczynię, która została pani Dorota Świerczek, obecna dyrektorka SP w Kąpielach Wielkich.

Komisja konkursowa, w skład której weszli: wiceburmistrz Katarzyna Posełek, nadzorująca pion oświatowy, odchodzący naczelnik Zbysław Owczarski, skarbnik Jan Turek oraz kadrowa UMiG Wolbrom Anna Cebo, rozmawiała tylko z dwoma spośród trzech zgłoszonych kandydatek, ponieważ jedna z nich  nie spełniła wymaganego kryterium w zakresie doświadczenia zawodowego i jej kandydatura odpadła z przyczyn formalnych.
Kandydaci na stanowisko naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu zgodnie z wymogami ogłoszonego konkursu musieli spełnić szereg wymogów: posiadać  minimum 7-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni na stanowisku kierowniczym, a także posiadać bardzo dobrą znajomość obowiązujących regulacji prawnych – ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego i finansów publicznych, posiadać wiedzę z zakresu finansowania szkół i placówek niepublicznych, znajomość tematyki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi,  znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków unijnych, doświadczenie w kierowaniu jednostką organizacyjną i umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.

Komisja wysoko oceniła  kwalifikacje i wizje prowadzenia spraw związanych z nie tylko z wolbromską oświatą, ale także kulturą, sportem i zdrowiem oraz szeroko pojętymi zagadnieniami z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych (unijnych i innych) i współpracą z NGO obu dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej kandydatek, ostatecznie decydując się większością głosów na wybór pani Doroty Świerczek. Jej kandydaturę musi jeszcze formalnie zatwierdzić burmistrz Jan Łaksa, po czym nowa pani naczelnik obejmie stanowisko z dniem 1 marca.

W związku z podjęciem nowej pracy przez dotychczasową dyrektorkę, kierownictwo SP w Kąpielach Wielkich zostanie powierzone do czasu odpowiedniego konkursu jednemu z nauczycieli z tej placówki.

Ewa Barczyk