Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Obowiązujące przepisy

Główna treść

Obowiązujące przepisy

Zasady gospodarki odpadami w Gminie Wolbrom określają uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu.

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom (plik Microsoft Word, rozmiar 24kB)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Uchwała Nr  XIX/181/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia  2016 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XIX/183/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Wolbrom

Uchwała Nr XX/187/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Miasta i Gminy Wolbrom

Uchwała Nr XX/188/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016 r. w szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XX/189/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom

Informacja w sprawie zmian w „ustawie śmieciowej” z dn. 7.01.2015

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wolbrom – ZGK Bolesław Sp. z o.o. ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2018

Osiągnięte przez gminę Wolbrom, w roku 2018, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom